Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 114/2018 Vagyongazdálkodási referens

                          Neumann János Egyetem
Kancellári Hivatal - Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda

Vagyongazdálkodási referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.                                             

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Neumann János Egyetem Vagyongazdálkodási és Beszerzési Irodájának tevékenységéhez kapcsolódóan a vagyongazdálkodási területen az alábbi feladatok ellátása: - ellátja a Neumann János Egyetem vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosításával kapcsolatos feladatokat. Ajánlatokat készít, bérleti, használatba adási szerződéseket készít elő, ellenőrzéseket végez, birtokba adásokat bonyolít le, nyilvántartásokat vezet, elvégzi a hasznosításhoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokat. Koordinálja a termek bérbeadását. Pályázatokat ír ki az ingatlanok hasznosítására, közreműködik azok elbírálásában. Kapcsolatot tart az Egyetem többi szervezeti egységéval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint a 395/2015. (XII.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés,

•         B kategóriás jogosítvány,

 

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartozkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

•         felhasználói szintű számítógépes ismeret

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         Közszférában szerzett munkatapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

•         önállóság, jó kommunikációs és szervezési készség, pontosság, precizitás, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga - ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is - kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Svircevic-Bodnár Ágota nyújt, a 76/501-984 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 114/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Vagyongazdálkodási referens.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu címen keresztül oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: NJE Munka és Bérügyi Iroda (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.), Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 20/a §. (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejét számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 22.