Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Ujvári János diplomadíj-pályázat hirdet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók szellemitulajdon-védelmi tudásának bővítése érdekében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) pályázatot ír ki a 2019-2020 tanév őszi félévében végzős hallgatók részére.

A pályázat célja
Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemitulajdonvédelmi szempontból is megvizsgálják, és feltérképezzék az általuk választott téma szellemitulajdonvédelmi
vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit. A pályamű írása közben a hallgatók megismerhetik a szellemitulajdon-védelem elméleti alapjait, és betekintést kaphatnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe gyakorlati oldalról is. A hallgatók a pályázaton való részvétellel olyan tudáshoz jutnak, amit a későbbiekben a munkaerőpiacon kutatóként, mérnökként vagy bármilyen más hivatás keretében is hasznosítani tudnak.


A pályázók köre
A pályázaton azok az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, akik a 2019-2020 tanév őszi félévében fejezik be tanulmányaikat. (A tavaszi félévre új kiírás lesz érvényes.)


A pályázat tartalma
A pályázaton a végzős hallgató az általa készített diplomamunkával/szakdolgozattal tud nevezni, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel legalább 10 oldal terjedelemben, illetve olyan diplomamunkával/szakdolgozattal, ami teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének van szentelve. A pályázatok értékelésnél a két fajta megközelítési mód egyforma elbírálás alá esik, a dolgozatok rangsorolásánál egyik megoldás választása sem jelent hátrányt. A dolgozatnak tükröznie kell, hogy a hallgató átlátja és értelmezi a szellemitulajdon-védelem rendszerét, és
ebben el tudja helyezni saját témájának, megoldásának vizsgálatát. A pályázat megírását az SZTNH szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja, akinek feladata végigkísérni a hallgatót a dolgozat elkészítésén és segíteni a dolgozat megírását.


A pályázat versenyeztetésen alapul, a hallgatók öt kategóriában nyújthatnak be munkákat:
 szabadalom/használatiminta-oltalom,
 védjegyoltalom,
 formatervezésiminta-oltalom,
 szerzői jog
 szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepe.


Egy pályázatban csak egy kategória jelölhető meg, a pályamunka a későbbiekben ebben a kategóriában kerül elbírálásra. Mindazonáltal, ha a diplomamunka, illetve szakdolgozat tárgya több kategóriát is érint, a pályázatnak a releváns oltalmi formák mindegyikével kapcsolatban tartalmaznia kell az elemző vizsgálatot. Ilyen esetben az értékelés kiterjed az oltalmi formák közötti összefüggések ismeretére is. Az SZTNH a hallgatóval történt egyeztetés után a hallgató által megjelölt kategóriától eltérően is besorolhatja a pályázatot.

A pályázati díj összege és annak elbírálása
A pályázatokat az SZTNH által kijelölt bizottság értékeli. Az öt meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezett kerül díjazásra az alábbiak szerint:


 első díj: 250 000 Ft,
 második díj: 200 000 Ft,
 harmadik díj: 150 000 Ft.


A pénzjutalomban nem részesülő hallgatók értékes könyvcsomagot és ajándékcsomagot vehetnek át.

A SZTNH fenntartja a jogot, hogy a pályaművek tartalma és színvonala alapján változtasson a kiadott díjak számán.


A pályázati díj elnyerésének feltételei
1. Egy 20 órás szellemitulajdon-védelmi távoktatási tanfolyam elvégzése, kivéve, ha a hallgató korábban az egyetem által igazoltan elvégzett egy minimum 20 órás szellemitulajdon-védelmi képzést, amiről igazolást nyújt be.
2. A diplomamunka/szakdolgozat témájához kapcsolódó szellemitulajdon-védelmi vonatkozások feltárása minimum 10 oldal terjedelemben.
3. A dolgozat írása közben a hallgatónak legalább három alkalommal kell egyeztetni a hivatal által számára biztosított szakmai konzulenssel. Az egyeztetés történhet személyesen, vagy elektronikus formában. Az értékelés pontos kritériumairól a hallgató a konzulensétől tud tájékozódni.


A pályázat menete
1. A pályázati szándék regisztrálása a központi ujvaridiplomadij@hipo.gov.hu pályázati email címen. A regisztrációnak tartalmazni kell:
 a hallgató adatait: név, email cím, a képzőintézmény neve a kar és szak megjelölésével,
 a hallgató diplomamunkájának/szakdolgozatának címét és vázlatát,
 a szellemitulajdon-védelmi kategória és téma megjelölését néhány mondatban.
2. A fentiekben részletezett pályázati feltételek teljesítése.
3. A pályázati anyag elkészítése és leadása a megjelölt határidőre. Az értékeléshez szükség van a diplomamunka/szakdolgozat megküldésére is, ám ennek tartalmát az SZTNH kizárólag abból a szempontból vizsgálja, hogy milyen mélységben sikerült a hallgatónak a lehetséges szellemitulajdonvédelmi
vonatkozásokat feltárni.
Az anyagokat elektronikus úton, PDF formátumban kérjük leadni a központi pályázati email címre. Ennek beérkezését minden esetben visszaigazoljuk. Minden, a pályázatot érintő kérdésben a központi pályázati email címen kérhető bővebb felvilágosítás.
A pályázatok értékelését az SZTNH munkatársaiból felállított, független szakértői bizottság végzi. Az értékelés eredményéről minden hallgató értesítést kap.


Határidők
A pályázati szándék regisztrálásának határideje: 2019. november 30.
A diplomadíj-pályázat elkészítésének határideje: 2020. április 2.
Az őszi félévben végzős hallgatók pályázatainak értékelése a tanév tavaszi félévében végzős hallgatók számára kiírt pályázatokkal együtt történik. Minden hallgató legkésőbb 2020. augusztus 31-ig tájékoztatást kap a pályázata eredményéről.


A díjak átadása
A díjak átadására az SZTNH székházában kerül sor ünnepélyes keretek között. A pályázati díjak átutalása a nyertes pályázóknak a díjátadóval egy időben történik. A díjátadó ünnepségre minden pályázó hallgató meghívást kap.

A pályázatról bővebb információ és a részletes kiírás az SZTNH képzési oldalán található:

https://www.sztnh.gov.hu/hu/sztnh/szellemitulajdon-vedelmi-kepzes/ujvari-janos-diplomadij-palyazat

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016