Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Talentum – Tanulást támogató program

A program a „Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a Neumann János Egyetemen” EFOP-3.4.3-16-2016-00002 pályázat segítségével valósul meg.

A program végrehajtásával elsősorban a hallgatói tudás és kompetencia növelése, illetve a lemorzsolódás csökkentése a célunk, mely szorosan kapcsolódik a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” c. felsőoktatási stratégia megfogalmazott célkitűzéseihez, valamint Egyetemünk stratégiai célkitűzéseihez.

Fő célkitűzéseink között szerepel az oktatás hatékonyságának növelése, a lemorzsolódó és túlfutó hallgatók arányának csökkentése, a hallgatók sikeres életpályájának elősegítése.

A program során olyan a tananyag tartalmára, az oktatás módszereire, az oktatás szervezésére vonatkozó feladatokat kívánunk végrehajtani, melyek minőségi változásként jelennek meg a hallgatói lemorzsolódás csökkentése, és a hallgatói bevonódás növelése tekintetében. A hallgatók megtartására és tanulási motivációjának növelésére vonatkozó program elsődlegesen a képzés minőségi szempontjaira vezethető vissza.

Olyan képzési modellt, felzárkóztató és kiegészítő programokat és hozzá kapcsolódó tananyagokat kívánunk kidolgozni, melynek segítségével a programunk a különféle hátrányok - pl. tanulási nehézségekben, képességekben megnyilvánuló, motivációból vagy negatív önreflexiókból eredő hátrányok – csökkentését célozza.

A Neumann János Egyetemen a bejövő hallgatóink körében 2010 óta végzünk kompetenciamérést, egyéb felméréseket (lakóhely elhelyezkedése, fogyatékkal élők, hátrányos helyzet) és elemezzük hallgatók tanulmányi adatait. Ezekből az információkból megállapíthatjuk, hogy hallgatóink jelentős része hátrányos helyzetű (alacsony iskolai végzettségű és jövedelmű szülők, hátrányos helyzetű településeken élnek, gyengébb középiskolákból jönnek alacsony felvételi pontszámmal). Ahhoz, hogy ezeket a hallgatóinkat diplomához tudjuk segíteni és így elsőgenerációs értelmiségiekké válhassanak, komplex felzárkóztató és készségfejlesztő programra van szükségük.

Az Egyetemen működő Felsőoktatási Hallgatói Eredményességet Kutató Műhely kutatási eredményei azt mutatják, hogy a hallgatók igen eltérő tantárgyi tudással érkeznek az egyetemre, elsősorban a természettudományok területén. A legtöbb problémát okozó hiányosságot a matematika és a fizika területén tapasztaltuk. A kompetenciamérések eredményei alapján a fejlesztés területei közé került a szövegértés, valamint az önreflexió és énhatékonyság is. A négy terület fejlesztésére koncentrálnunk a hallgatók hiányosságainak pótlása érdekében.

A szociokulturális hátrányokkal induló hallgatók számára szükséges olyan programok indítása, melyek segítséget jelentenek a felsőoktatási követelmények sikeres teljesítéséhez. A hallgatói eredményességet a társas, közösségi, értelmiségivé formáló programok is jelentősen támogatják.

A fenti előzmények alapján szükségesnek láttuk, hogy az NJE mind a három karán olyan lépéseket tegyünk, melyek megvalósításával hozzájárulunk egyetemünk teljesítményének fokozásához és az eredményes tanulmányok javításához.

 

A program tematikus egységei

 

I. Mérések a közvetlen felsőoktatási részvételt növelő beavatkozások érdekében

Első lépésként az aktuális állapot feltérképezésére mérések kívánunk folytatni a közvetlen felsőoktatási részvételt növelő beavatkozások érdekében a hallgatók körében.

 • Bemeneti kompetenciamérés
  • Egyéni visszajelzés a kompetenciamérésről a hallgatók számára.
  • Globális eredmények bemutatása az egyetem vezetése és az oktató kollégák számára.
 • A hátrányos csoportok fejlesztésbe való bevonása (kb. 60 hallgató/ tanév)

 

II. A felsőoktatásban való bennmaradást elősegítő program szakmai és módszertani anyagainak kidolgozása, tananyagfejlesztés, fejlesztő programok tartása

Annak érdekében, hogy a bekerülő elsős hallgatók sikeresen szocializálódjanak a felsőoktatás környezetében, és tanulmányaikat sikeresen folytassák az első évfolyamon, egyrészt a fejlesztéstő programot dolgoztunk és működtetünk az egyetem mind a négy karán a szakoknak megfelelő specifikáció szerint.

A fejlesztést az előzetes vizsgálatok alapján négy területen tartjuk szükségesnek. Ezek a területek a következők:

 • matematika (minden karon),
 • szövegértés, szövegfeldolgozás; önismeret, önreflexió fejlesztése (minden karon),
 • fizika (GAMF Karon), Növénytan (Kertészeti és Vidékfejlesztési Karon), közgazdaságtan (Gazdaságtudományi Karon).
 • az egyes csoportok kulturális és közösségi programjainak koordinálását mentortanári támogatással (minden karon).

 

III. Az eredmények ellenőrzése

Az eredmények ellenőrzése az alábbi mutatók alapján történik a program végén:

 • a hallgatók bennmaradásával kapcsolatos adat,
 • a hallgatók felsőoktatásban töltött féléveinek száma a sikeres végzés előtt,
 • a tanulmányok végén felvett kimeneti kompetenciamérés eredménye.