Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Neumann János Egyetem - ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

Adat

Kereső tartalom

1.

Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Működési adatok

Az Egyetem hivatalos neve és elérhetőségei

2.

Az Egyetem szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

1. Az Egyetem szervezeti felépítése (Organogram)

2. Az Egyetem szervezeti egységei, feladatai

3.

Az Egyetem vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Vezető tisztségviselők (rektor, kancellár dékánok) neve és elérhetőségei

4.

Az Egyetem Testületei,  - SzMR -

1. Szenátus

2. Konzisztórium

3. Állandó Bizottságok

5.

Az Egyetem többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, Az Egyetem részesedésének mértéke

Kecskeméti Társadalomtudományi Ismeretek Szolgáltató Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

6.

Egyetem irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló más közfeladatot ellátó szerv

 

7.

Az Egyetem által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, 

 

Kecskemét Felsőoktatásáért Alapítvány

8.

Az Egyetem által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

GRADUS

9.

Az Egyetem felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek,  ennek hiányában Az Egyetem felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Az Egyetem felügyeleti szerve: Innovációs és Technológiai Minisztérium (minisztériumi honlap)


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Adat

Kereső tartalom

1.

Az Egyetem feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök(törvények,rendeletek,határozatok), valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

1. Alapvető jogszabályok

2. Egyetem SzMSz

3. Közérdekű adatok közzétételének rendje

4. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2.154

Az Egyetem feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató  magyar és angol nyelven.

Az Egyetem feladata és tevékenysége  tájékoztató magyar és angol nyelven.

3.

Az Egyetem által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszol-gáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.(oktatásról egyes Karok honlapján van információ, igénybevétel rendjét a Hallgatói Követelményrendszer rögzíti).

1. Az Egyetemen folyó képzések

2. Térítési és juttatási Szabályzat, a hallgatók által fizetett térítések mértéke

4. Könyvtárhasználati díjak,

5. Kollégiumi térítési díjak,

4.

Az Egyetem által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; Az Egyetem által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei. (adatbázisok:. alkalma-zotti nyilvántartás, bér és munkaügyi adatbázis, hallgatói nyilvántartás)

Az Egyetem által fenntartott gazdálkodási adatbázisok megjelölése

Nyilvántartások leíró adatai a 2011.évi CCIV törvény a nemzeti felsőoktatásról

 3. melléklet I/A, I/B  szerint.

5.

Az Egyetem nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Intézményi tájékoztató,

AGTEDU kiadványok

6.

Az Egyetem által közzétett hirdetmények, közlemények (hírek, közérdekű információk, adatok)

Hírek, Információk, Adatok

7.

Az Egyetem által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk. (Álláspályázatok, Hallgatói pályázatok, ösztöndíjak).

Álláspályázatok

Hallgatói pályázatok és Ösztöndíjak

 

Adat

Kereső tartalom

8.

Az Egyetemnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai (Külső ellenőrzésekkel kapcsolatos információk)

Külső ellenőrzésekkel kapcsolatos információk

9..

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége,

10.

Az Egyetem tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk (FIR, KSH)

Statisztikák FIR és KSH

- hallgatói statisztikák

- oktatói statisztikák

11.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai (Hatósági tájékoztatás január 31-ig)

Tájékoztatási kötelezettség

- elutasított adatkérések száma

12.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben Az Egyetem az egyik szerződő fél

Az Egyetemnek nincs ilyen szerződése

13.

Az Egyetemre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista a 2011 évi CXCV tv és a végrehajtásról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletszerinti közzéteendő adatok.

Közérdekű adatok különös és egyedi közzétételi listája

 

III. Gazdálkodási adatok

 

Adat

Kereső tartalom

l.

Az Egyetem éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Az Egyetem éves elemi költségvetései

Az Egyetem számszaki és szöveges beszámolói

2.

Az Egyetemnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Létszámadatok összegző listája

3.

Az Egyetem által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Egyetemre nem értelmezhető.

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések, és az azok eredménye-ként kötött szerződések adatai kivételével.

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Alapfeladat ellátásához 5 millió forintot meghaladó beszerzési szerződések

5.

Az Egyetem által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nem alaptevékenység keretében nyújtott, (adott) 5 millió forintot meghaladó támogatási szerződések

6.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések.
- lezárt Kecskeméti pályázatok

7.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési információk Közbeszerzési terv, Közbeszerzési eljárások – megkötött szerződések

     

 

Közérdekű információk