Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Oktatott tantárgyaink

 

1. Tantárgy neve, kódja:
Mitől jó egy hely?
Városmarketing és országmárka
(Település-és országmarketing)
N-K-ESZABAN-MIJOEGYH-1-GY01_20-21-2
2. Szak neve, képzési szintje:
minden alapszak
3. Oktatás nyelve: magyar
4. Tantárgyi besorolás:
társadalomtudományok
5. Értékelés: gyakorlati jegy
6. Heti tanóraszám (ea + gy): 0+2 Féléves konzultációs órák száma: 8 7. Kreditérték: 2
8. A tantárgy tantervi helye:
bármelyik félév
9. Munkarend: nappali, levelező
10. Előtanulmányi feltételek: nincs
11. Felelős tanszék: Településmarketing és Geostratégia Központ
12. Tantárgyfelelős: Fülöp Tamás (Prof. Dr.)
13. A tantárgy oktatói: Piskóti István (Prof. Dr.), Tózsa István (Prof. dr.), Papp-Váry Árpád (dr.), Jenes Barbara (dr.). Eseti meghívott előadók: Kiss Róbert Richárd (dr.  – az Országmárka Tanács tagja), Lackfi    János    (irodalmár,    Nyugat-kutató),    Guller    Zoltán    (Magyar    Turisztikai    Ügynökség vezérigazgatója), Simon Anholt (a Good Country Index alapítója)
14. Tantárgyleírás (Neptunban közzétéve)
A tárgy oktatásának célja:
A hallgatók ismerkedjenek meg a hely (ezen belül a település, a régió és az ország) „eladásával” mint a  marketing  egy  speciális  területével,  beleértve  ennek  folyamatát  és  gazdasági  eredményeit, jelentőségét,     alapfogalmait,     módszereit     és     az     ezekhez     kapcsolódó     szakkifejezéseket, összefüggéseket.
Az elsajátítandó ismeretanyag:
Előadás: Átfogó ismeretek nyújtása az alábbi témákban és az azokhoz tartozó alkalmazások készség szintű ismeretéhez szükséges módszertan ismertetése: a marketingstratégia értelmezése és szakmai elhelyezése  a  területek  fejlesztésében,  életében.  Az  audit  egyes  kutatási  módszerei  és  a  helyi gazdaság  (benne  turizmusfejlesztés)  marketing  támogatásának  témája;  a  helymarketing,  mint  a települési,  regionális  és  országos  szintű  tőkevonzási  stratégia-alkotás  alapja.  A  hely  „eladásának” folyamata, ebben a helyi és megyei önkormányzatok, valamint a mindenkori állam szerepe. A hely auditálása és értékfeltárása. A vevőkörök meghatározása és a hely piacának szegmentálása. A saját lakosság a beruházó és a turisztikai célcsoportok jelentősége. A (belső, külső, partner és szakmai) imázsformálás és a márkázás kommunikációs módszerei. A hely eladási eredményének értékelése. A településmarketing,  a  településfejlesztés  és  a  turizmusmarketing  elválasztása.  A  „jó”  országok rangsora; az országmarketing gazdasági jelentősége.
Gyakorlat: Az előadáson meghallgatott ismeretanyag – vizsgamunka formában történő – értelmezése és alkalmazása audiovizuális „okos” példákon. Ez bizonyítja a helymarketinggel összefüggő feladatok megoldásához szükséges módszerek és technikák megismerését és elsajátítását.
Elsajátítandó szakmai kompetenciák
(KKK-nak megfelelően: tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség):
a) Tudás
Ismeri  a  helymarketing  szakterületének  műveléséhez  szükséges  alapvető  elveket  és  módszereket (auditálás,  vevői  célcsoportok  szerinti  piacszegmentálás,  imázsformálás  és  –mérés,  márkázás, kommunikáció, tőkevonzás).
b) Képesség
Fel tudja használni a helymarketing szakterületének műveléséhez szükséges társadalomtudományi elveket    és    módszereket    (értéktár    létrehozás,    értékauditálás,    imázsalkotás,    helymárkázás, helymarketing kommunikáció) a szakképesítésének megfelelő munkájában is.
c) Attitűd
Komplex megközelítést kívánó döntési helyzetekben is a  vonatkozó  jogszabályok és etikai normák teljes   körű   figyelembevételével   hozza   meg   döntését.   Törekszik   a   hatékony   és   minőségi munkavégzésre.
d) Autonómia és felelősség
Képzettségének megfelelő szakterületén is igyekszik úgy teljesíteni, hogy azzal elősegítse a település, a régió, illetve az ország tőkevonzási képességének erősítését – ami a helyi értékeknek nem csak a hasznosítását, hanem megvédését és hosszútávú fenntartását is célozza.
15. A számonkérés és értékelés rendszere (Neptunban közzétéve)
A félévközi tanulmányi követelmények:
Az előadásokon a pozitív katalógus alapján pluszpontok szerezhetők, amelyek a gyakorlati jegy alapját képező vizsgamunka értékelő pontjaiba bele számítanak.
Vizsga/gyakorlati  jegy  követelmények:  Gyakorlati  jegy,  a  félév  során  gyűjtött  pontok  alapján, ötfokozatú értékeléssel, a TVSZ-nek megfelelően. A gyakorlati jegy alapja a félévközi előadások és a tananyag alapján egy vizsgamunka, amely egy szabadon választott, hely (település, régió vagy ország) marketinggel kapcsolatos mobilinternetes audiovizuális  „okos” alkalmazás elkészítése – amelyet az Agrárminisztérium Kiemelkedő Nemzeti Értékek Felügyeletéért Felelős miniszteri biztos főosztályának munkatársai rangsorolnak és bírálnak el. A legjobbnak ítélt vizsgamunkákat az Agrárminisztériumban külön – erkölcsi – elismerésben részesítik.
16. Tanulmányi segédanyagok:
Kötelező irodalom, előadásanyagok.
17. A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, ISBN) (Neptunban közzétéve)
Kötelező irodalom:
[1] Piskóti  István:  Régió és településmarketing  –  marketingorientált fejlesztés, márkázás  (egyetemi tankönyv) 2016. Akadémiai Kiadó, ISBN 978-963-05-9726-5
Ajánlott irodalom:
[1]  Papp-Váry  Árpád:  Országmárkázás  –  versenyképes  identitás  és  imázs  teremtése  (egyetemi tankönyv) 2019. Akadémiai Kiadó, ISBN 978-963-3454-345-9
[2] Jenes Barbara: Az országimázs mérésének elméleti és gyakorlati kérdései (kézirat) 2012. PhD disszertáció, Budapesti Corvinus Egyetem. Letöltés: https://core.ac.uk/download/pdf/153149533.pdf
[3]   Tózsa   István:   A   településmarketing   elmélete   (konferenciakötet)   2014.   In:   Turizmus   és településmarketing. E-Government Alapítvány, ISBN 978-963-503-564-6 Letöltés: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1614/1/Turizmus_es_telepulesmarketing.pdf
[4]  Tózsa  István:  A  Jó,  a  Rossz  és  a  Csúf  –  a  településmarketing  didaktikája  (előadás)  2019. Belügyminisztérium,  Önkormányzati  Koordinációs  Iroda.  Letöltés:  https://bm-oki.hu/News/ViewFile?fileId=1273

 

1. Tantárgy neve, kódja:
A mi bolygónk
a 21. századi világunk megismerése
(Világgazdaság és geopolitika)
N-K-ESZABAN-AMIBOLYG-1-GY01_20-21-2
2. Szak neve, képzési szintje:
minden alapszak
3. Oktatás nyelve: magyar
4. Tantárgyi besorolás:
társadalomtudományok
5. Értékelés: gyakorlati jegy
6. Heti tanóraszám (ea + gy): 0+2 Féléves konzultációs órák száma: 8 7. Kreditérték: 2
8. A tantárgy tantervi helye:
bármelyik félév
9. Munkarend: nappali, levelező
10. Előtanulmányi feltételek: nincs
11. Felelős tanszék: Településmarketing és Geostratégia Központ
12. Tantárgyfelelős: Fülöp Tamás (Prof. Dr.)
13. A tantárgy oktatói: Cséfalvay Zoltán (Prof. Dr.), Tózsa István (Prof. dr.), Eseti meghívott előadók: Matolcsy György (az MNB elnöke). Csizmadia Norbert (dr. – a BCE oktatója). Simon Anholt (a Good Country Index alapítója). Parag Khanna (globális stratégiai tanácsadó, a Geokonnektivitás c. könyv szerzője). Mandeep Rai, (az Értékiránytű, 101 ország tanításai c. könyv szerzője). Grandpierre Attila (Dr. – akadémikus, csillagász, magyar őstörténet kutató). Zhihe Wang (a Folyamat és pluralizmus c. könyv szerzője). Abishur Prakash (jövőkutató, geopolitikus).
14. Tantárgyleírás (Neptunban közzétéve)
A tárgy oktatásának célja:
Képzési  kimeneti  követelmények:  a  hallgatóknak  legyen  átfogó  ismerete  a  21.  században  várható geostratégiai  változások  fő  irányvonalait  illetően  és  az  ezeket  befolyásoló  nagyhatalmi  érdekek tekintetében.    Ismerjék    meg    a    geopolitikával,    geostratégiával,    geoökonómiával    kapcsolatos alapfogalmakat,     elemzési     módszereket,     az     ezekhez     kapcsolódó     szakkifejezéseket     és összefüggéseket.
Az elsajátítandó ismeretanyag:
Előadás: Átfogó ismeretek nyújtása az alábbi témákban és az azokhoz tartozó alkalmazások készség szintű    ismeretéhez    szükséges    módszertan    ismertetése:    a    nagyhatalmak    gazdaságpolitikai irányvonalai,  és  ebben  a  magyar  gazdaságpolitika  alkalmazkodási  lehetőségei.  A   kialakítható külgazdasági stratégiák. A 21. századi infokommunikációs forradalom által átalakított világ gazdasági- társadalmi  erőviszonyai  és  erővonalai.  A  hálózatok  földrajza.  A  21.  század  kihívásai,  úgy,  mint
fenntarthatóság, klímaváltozás, technológiai robbanás, migráció, nemzetállamiság kontra globalizáció; a   21.   század   földrajzi   felfedezései   –   földrajz   és   technológia;   geopolitika   és   világgazdaság;
Magyarország  szerepe  és helye  a 21.  századi  világtérképen;  kulturális  és  nemzetállam  fenntartási kihívások – világkép és értékrend; a „nagy korszakváltás.”
Gyakorlat:  Az  előadáson  meghallgatott  ismeretanyag  és  a  megadott  szakirodalmi  források  témái alapján  házi  dolgozatok  írása.  Ez  bizonyítja  a  geopolitikával,  geostratégiával  összefüggő  feladatok megoldásához szükséges módszerek és értelmezés megismerését és elsajátítását.
Elsajátítandó szakmai kompetenciák
(KKK-nak megfelelően: tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség):
a) Tudás
Ismeri  a  világgazdaság  kialakuló  trendjeit  és  az  ezek  mögött  álló  alapvető  elveket,  gazdasági érdekeket,  infrastrukturális  hálózatokat.  Ezeken  belül  Közép-Európa  és  Magyarország  lehetséges helyét, szerepét.
b) Képesség
Fel  tudja  használni  a  geostratégiai  alapvető  elemzéseket  a  saját  szakterületének  műveléséhez szükséges  társadalomtudományi  kontextusában  (GDP,  Gini-index,  FDI,  kor-fa,  Big  Data,  Virtuális valóság stb. számításokkal) is.
c) Attitűd
Komplex megközelítést kívánó döntési helyzetekben is a  vonatkozó  jogszabályok és etikai normák teljes   körű   figyelembevételével   hozza   meg   döntését.   Törekszik   a   hatékony   és   minőségi munkavégzésre.
d) Autonómia és felelősség
Képzettségének  megfelelő  szakterületén   is  igyekszik  úgy  teljesíteni,  hogy  azzal  elősegítse   a szakterületének  a  nemzetközi  geostratégiai,  geoökonómiai  irányokba  történő  helyezését.  Ezzel igazodva a geopolitikai előre-jelzésekhez és az egyre inkább hálózatos világgazdaság elvárásaihoz – mindezt a sajt szakterületének a versenyképessége érdekében.
15. A számonkérés és értékelés rendszere (Neptunban közzétéve)
A félévközi tanulmányi követelmények:
Az előadásokon a pozitív katalógus alapján pluszpontok szerezhetők, amelyek a gyakorlati jegy alapját képező, évközi házidolgozatok értékelő pontjaiba bele számítanak.
Vizsga/gyakorlati  jegy  követelmények:  Gyakorlati  jegy,  a  félév  során  gyűjtött  pontok  alapján, ötfokozatú értékeléssel, a TVSZ-nek megfelelően. A gyakorlati jegy alapja a félévközi előadások és a tananyag (tankönyv és ajánlott irodalom) alapján egy 3 házi dolgozat benyújtása a szorgalmi időszak folyamán,  az  utolsó  benyújtási  határideje  a  szorgalmi  időszak  utolsó  napja.  A  dolgozatok  esszé jellegűek; terjedelmük egyenként 15 ezer leütés. Témájuk: szabadon választott globális, vagy közép- európai geopolitikai, geostratégiai, vagy geoökönómiai helyzetelemzés, konfliktus, előrejelzés lehet. Elsődlegesen a megadott tananyagra és az előadások témáira támaszkodva.
16. Tanulmányi segédanyagok: Kötelező irodalom, előadásanyagok.
17. A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, ISBN) (Neptunban közzétéve)
Kötelező irodalom:
[1]  Csizmadia  Norbert:  Geofúzió  –  a  földrajz  szerepe  és  jelentősége  a  21.  századi  gazdasági  és geopolitikai világrendben (egyetemi tankönyv) 2020. Pallas Athéné Book Könyviadó, ISBN 978-963- 573-005-6
Ajánlott irodalom:
[1] Cséfalvay Zoltán: A nagy korszakváltás (szakkönyv) 2017. Kairosz Könyvkiadó. ISBN  978-963- 6287-1-0
[2]  Csizmadia  Norbert:  Geopillanat  –  a  21.  század  megismerésének  térképe  (szakkönyv)  2016.
L’Harmattan Kiadó, ISBN 978-963-414-147-1
[3] Matolcsy György: Amerikai birodalom  – a jövő forgatókönyvei (szakkönyv)  2015. Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány, ISBN 978-963-12-3814-3
[4] George Friedman: A következő 100 év – előrejelzés a 21. századra (szakkönyv) 2009. New Wave media Kft Kiadó, ISBN 978-615-80302-0-5
[5] Szilágyi István: A geopolitika elmélete (szakkönyv) 2018. Pallas Athéné Books Könyvkiadó, ISBN 978-615-5884-07-8
[6]  Bernek  Ágnes:  Közép-  és  Kelet-Európa  a  21.  század  geopolitikai/geoökonómiai  stratégiáiban (egyetemi tankönyv) Akadémiai Kiadó, ISBN 978-963-454-178-3

 

 

 

1. Tantárgy neve, kódja:
Magyarok a világ élvonalában
világraszóló magyarok
(Nemzetstratégia és örökségmenedzsment)
N-K-ESZABAN-MAAVIELV-1-GY01_20-21-2
2. Szak neve, képzési szintje:
minden alapszak
3. Oktatás nyelve: magyar
4. Tantárgyi besorolás:
társadalomtudományok
5. Értékelés: gyakorlati jegy
6. Heti tanóraszám (ea + gy): 0+2 Féléves konzultációs órák száma: 8 7. Kreditérték: 2
8. A tantárgy tantervi helye:
bármelyik félév
9. Munkarend: nappali, levelező
10. Előtanulmányi feltételek: nincs
11. Felelős tanszék: Településmarketing és Geostratégia Központ
12. Tantárgyfelelős: Fülöp Tamás (Prof. Dr.)
13. A tantárgy oktatói: Tózsa István (Prof. dr.), Hágen Ádám, Jenes Barbara (dr.). Eseti meghívott előadók:  Csizmadia  Norbert  (dr.  –  BCE  oktatója),  Havasi  Balázs  (zongoraművész),  Kutasi  Zoltán (gépészmérnök), Lezsák Sándor (az Országgyűlés alelnöke)
14. Tantárgyleírás (Neptunban közzétéve)
A tárgy oktatásának célja:
A hallgatók ismerkedjenek meg a nemzeti identitás és a kreativitás agybiológiai összefüggéseivel, és magyarságtudat kognitív, érzelmi és cselekvési szintjeivel, valamint ezek szerepével a nemzetstratégia gyakorlati megvalósítása terén. Legyen átfogó képük a magyar örökségmenedzsment alapfogalmairól, gazdasági,    fenntarthatósági    szemléletéről    és    tudják    használni    az    ezekhez    kapcsolódó szakkifejezéseket, összefüggéseket.
Az elsajátítandó ismeretanyag:
Előadás: Átfogó ismeretek nyújtása a magyar nemzeti értékek rendszeréről (értékpiramis, értéktárak, hungarikumok rendszere), a helyi értéktárak településmarketingben és a településarculati kézikönyv összeállításában betöltött szerepéről. Az előadások további témái: a magyar értéktárak és értékrend. A boldogságatlasz, a nemzeti bruttó boldogság; az életközpontú világrend; érték- és nemzetstratégiák a  világban;  a  magyar  nemzetstratégia.  A  magyarok  szerepe  a  világban  (találmányok,  művészeti alkotások, sportteljesítmények, felfedezések, hungarikumok) és a magyar nemzeti értékek (kulturális, népi tradicionális, zenei, gasztronómiai, történelmi, természeti értékek) egyedisége . A kreativitás és a nemzeti identitás összefüggése. A magyarságtudat szintjei és elemei.
Gyakorlat: Az előadáson meghallgatott ismeretanyag – vizsgamunka formában történő – értelmezése és   alkalmazása   audiovizuális   „okos”   példákon.   Ez   bizonyítja   a   nemzetstratégiával   és   az
örökségmenedzsmenttel  összefüggő  feladatok  megoldásához  szükséges  módszerek  és  technikák megismerését és elsajátítását.
Elsajátítandó szakmai kompetenciák
(KKK-nak megfelelően: tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség):
a) Tudás
Ismeri  a  nemzeti  örökségmenedzsment  és  nemzetstratégia  szakterületek  műveléséhez  szükséges alapvető  elveket  és  módszereket  (identitás-mérés  különböző  szinteken,  a  magyar  értéktár  építése különböző szinteken, a magyar nemzeti örökség legfőbb elemei, stratégiaalkotás országos szinten).
b) Képesség
Fel  tudja  használni  az  örökségmenedzsment  és  a  stratégia  alkotás  szakterületeinek  műveléséhez szükséges  társadalomtudományi  elveket  és  módszereket  (értéktár  létrehozás,  nemzetstratégia- alkotás, értékmarketing kommunikáció) a szakképesítésének megfelelő munkájában is.
c) Attitűd
Komplex megközelítést kívánó döntési helyzetekben is a nemzeti sajátosságok figyelembe vételével és a vonatkozó jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését. Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre.
d) Autonómia és felelősség
Képzettségének   megfelelő   szakterületén   is   igyekszik   tudatában   lenni   annak   az   agybiológiai összefüggésnek,  miszerint  a  kreativitás  kapcsolatban  áll  a  helyhez  kötődő  (nemzeti)  identitástudat erősségével.  Ez  felelősséget  jelent  nem  csak  a  nemzeti  örökség  stratégia-alkotásban  történő hasznosításában, hanem ezeknek az értékeknek a megvédését és hosszútávú fenntartását illetően is.
15. A számonkérés és értékelés rendszere (Neptunban közzétéve)
A félévközi tanulmányi követelmények:
Az előadásokon a pozitív katalógus alapján pluszpontok szerezhetők, amelyek a gyakorlati jegy alapját képező vizsgamunka értékelő pontjaiba bele számítanak.
Vizsga/gyakorlati  jegy  követelmények:  Gyakorlati  jegy,  a  félév  során  gyűjtött  pontok  alapján, ötfokozatú értékeléssel, a TVSZ-nek megfelelően. A gyakorlati jegy alapja a félévközi előadások és a tananyag   alapján   egy   vizsgamunka,   amely   egy   szabadon   választott   magyar   nemzeti   érték megismertetésével,    gazdasági    hasznosításával,    megőrzésével,    fenntartásával     kapcsolatos mobilinternetes   audiovizuális   „okos”   alkalmazás   elkészítése   –   amelyet   az   Agrárminisztérium Kiemelkedő  Nemzeti  Értékek  Felügyeletéért  Felelős  miniszteri  biztos  főosztályának  munkatársai rangsorolnak  és  bírálnak  el.  A  legjobbnak  ítélt  vizsgamunkákat  az  Agrárminisztériumban  külön  – erkölcsi – elismerésben részesítik.
16. Tanulmányi segédanyagok: Kötelező irodalom, előadásanyagok.
17. A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, ISBN) (Neptunban közzétéve)
Kötelező irodalom:
[1] Tózsa István – Horváth Imre (szerk.): Hungarikumok és nemzeti értékvédelem (egyetemi tankönyv) 2021.  Ludovika  Egyetemi  Kiadó,  ISBN  978-963-531-290-0  (nyomtatott),  ISBN  978-963-531-291-7 (pdf), ISBN 978-963-531-292-4 (epub).
Ajánlott irodalom:
[1]  Vadkerti  Virág:  Magyarok  a  világ  élvonalában  (ismeretterjesztő  könyv)  2019.  Pallas  Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány. ISBN 978-615-80951-8-1
[2] Antal Andrea – Horváth Imre: Mi, magyarok – Értékeink a világban (ismeretterjesztő kiadvány) 2020.
Agrárminisztérium, Hungarikum Bizottság
[3]  Antal  Andrea  –  Horváth  Imre:  Hiszek  egy  hazában  –  Értékeink  a  világban  (ismeretterjesztő kiadvány) 2020. Agrárminisztérium, Hungarikum Bizottság

Tudományos élet