Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 111/2018 Nemzetközi és vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes (GTK)

                          Neumann János Egyetem
Gazdaságtudományi Kar - Dékáni Hivatal

Nemzetközi és vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.                                             

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzetközi és vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes feladatai: - a kar nemzetközi kapcsolatainak kiépítése és fejlesztése - a kar nemzetközi kommunikációjának összehangolása - nemzetközi programok, kiemelten az Erasmus programok koordinálása - a kar vállalati kapcsolatainak kiépítése és fejlesztése - a duális képzéssel kapcsolatos feladatok összehangolása és irányítása - ellátja mindazon feladatokat, ügyeket, amelyeket a dékán hatáskörébe utal, illetve amelyekkel esetenként megbízza

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint az 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         tudományos fokozat,

•         legalább egy „C” típusú középfokú, államilag elismert, - középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,

•         felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, szervezési gyakorlat,

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         a Kar képzési profiljába tartozó szakterületen megszerzett szakképzettség,

•         felsőoktatásban szerzett vezetői tapasztalat, a pályázatban meghatározott területen

•         nemzetközi projektben szerzett menedzsment-tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz

•         a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok másolata,

•         idegennyelv-tudás igazolása

•         - A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, eddigi szakmai illetve vezetői tevékenységének részletes ismertetését, a vezetői feladatok ellátására, illetve a vezetői megbízás ellátására vonatkozó terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

•         nyilatkozatot arról, hogy büntetlen előéletű, és nem áll az oktatás, a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázónak kell bemutatnia, a kinevezése feltételeként, amennyiben még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel)

•         nyilatkozatát ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik

•         a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, - abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be a pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított kilencv

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szánthó Péter Dékáni Hivatal vezető nyújt, a 06/20-4530191 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 111/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Nemzetközi és vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

 

•         Személyesen: Rektori Hivatal, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 20/a §. (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejét számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 23.                     

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016