Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Tanársegéd

  1. I.                     A pályázatot kiíró munkáltató adatai

 

 

1.  A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma

 

2. A közzétételi adatlapot kitöltő személyügyi munkatárs neve

 

3. A közzétételi adatlap - munkáltató által képzett - iktatószáma

 

4. A munkáltató megnevezése

 

5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre

 

6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók

 

7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 4 másolati példányban kell benyújtani.

8. A munkáltató részéről a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt személy(ek) neve, e-mail címe, telefonszáma

 

(A 7-8. pont kitöltése nem kötelező)

 

II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok

 

1. A munkakör megnevezése

tanársegéd

2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése

-

3. A vezetői megbízás szintje (vezető/magasabb vezető)

-

4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre sor kerül

Neumann János Egyetem

 

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni

Neumann János Egyetem

GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszék

6. A munkakör betölthetőségének időpontja (min. 15 naptári nap)

2017. december 1.

7. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott)

határozatlan

8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős)

teljes munkaidős

9. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama

-

10. A munkavégzés helye

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok felsorolása

A Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszék oktatási és tananyag-fejlesztési tevékenységében való részvétel, számvitel, pénzügyi számvitel, pénzügytan, vállalati pénzügyek tantárgyak oktatása.  Közreműködés a vállalkozás-gazdaságtan, jogi és állampolgári ismeretek tantárgyak oktatásában. Részvétel a tanszék gazdaságtudományi tantárgykörének oktatásában és szakmai fejlesztésében, kiemelten a logisztikai mérnök alapszak támogatására.

12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az 53/2006. (III.14.) Kormányrendelet rendelkezései és a Neumann János Egyetem Kollektív Szerződése az irányadók.

13. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat

Elvárt feltételek: doktori fokozat megszerzésére irányuló jogviszony. Legyen alkalmas a hallgatók tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére, több éves felsőoktatási tapasztalat. Rendelkezzen gyakorlatok, szemináriumok vezetésének készségével és előadói képességekkel.

14. Amunkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás szintje, nyelvvizsga típusa

egy világnyelv legalább középfokú nyelvvizsgával igazolt ismerete

15. A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret

Microsoft Office programcsomag alkalmazói szintű ismerete / előny: MS Project ismerete

16. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa

-

17. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje

____

18. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat

____

19. Egyéb feltételek/előnyök a munkakör betöltéséhez

Előny: integrált vállalatirányítási rendszerek oktatásában szerzett tapasztalat.

20. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák

jó kommunikációs és előadó készség

(A 3. pont kitöltése csak a 2. pont kitöltése esetén kötelező. A 4. pont kitöltése csak akkor kötelező, ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja. A 14-20. pont, illetve az előnyt jelentő kategóriák kitöltése nem kötelező.)

 

III. A munkakörre kiírandó pályázat adatai

 

1. A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma

2017. november 3.

2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása

szakmai önéletrajz, az oktatási tevékenységre vonatkozó adatok,

a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata, vagy az eredeti okiratról a Egyetem által készített és záradékolt egyszerű másolata, a publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzéke, három hónapnál  nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megtekinthetik, a pályázó szándéknyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén az Egyetem működési feltételei és költségvetési támogatása vonatkozásában a személye figyelembe vehető lesz-e.

3. A pályázat benyújtásának határideje

2017. november  20.

4. A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot és mellékleteit papíralapon, személyesen vagy postai úton a Neumann János Egyetem rektorának címezve kell benyújtani (6000 Kecskemét Izsáki út 10.). A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar tanársegédi munkakör betöltésére.”

5. A pályázat benyújtásának feltételei

-

6. A pályázat elbírálásának határideje

2017. november  30.

7. A pályázat elbírálásának módja, rendje

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje (a szolgáltató központ honlapján való közzétételen kívül)

www.uni-neumann.hu 

9. A pályázat elektronikusan történő benyújtása esetén az annak fogadására kijelölt munkatárs neve, e-mail címe

 

10. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma

A betöltendő állással kapcsolatban a Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszék megbízott vezetője, dr. Ferenczy Tibor felvilágosítást ad (tel.: 76/516-342).

(A 9-10. pont kitöltése nem kötelező.)