Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG12/2016. - igazgatási ügyintéző - 2016. 11. 21.

Pallasz Athéné Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
Pedagógusképző Kar Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgatási ügyintéző feladata az Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék feladatainak ellátása, emellett a Dékáni Hivatal tevékenységének segítése: elvégzi a tanszékvezető által meghatározott feladatokat, a tanszék levelezésének intézése, gépelése (akár idegen nyelven is), az oktatók munkaköréhez kapcsolódó statisztikák, tantárgyleírások, szakdolgozati bírálatok, zárthelyi dolgozatok, illetve az oktatáshoz kapcsolódó anyagok gépelése, a tanszék beérkező leveleinek átvétele és iktatása, telefonüzenetek átvétele, átadása, szükséges sokszorosítás elkészítése, negyedévenként anyagszükségletek rendelése, átvétele, átadása a tanszéknek, kapcsolattartás az egyetem egységeivel, a hiányzó adminisztrátorok munkakörének helyettesítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • hasonló területen szerzett legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

 • önállóság, szervezési készség, rugalmasság, precizitás, kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel
 • végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dudás Rita nyújt, a 76/501-787 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14. Pedagógusképző Kar Dékáni Hivatal ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG12/2016. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

vagy

 • Elektronikus úton Dudás Rita részére a dudas.rita@tfk.kefo.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása a Pallasz Athéné Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglaltak szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.uni-pae.hu - 2016. november 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.