Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG11/2017. - főiskolai tanár (KVK) - 2017. 04. 02.

Pallasz Athéné Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem
Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar, Kertészeti Tanszék, Kertészeti csoport

főiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dísznövénytermesztés, Vetőmagtermesztés, Tápanyagellátás, Hidrokultúrás termesztés tantárgyak előadásainak, szemináriumainak, gyakorlatainak tartása BSc, MSc, szakmérnöki szakokon és FOSZK, szakon Kertészmérnök BSc alapszak, a Kertészmérnök FOSZK szakvezetői teendőinek ellátása, Szakmai gyakorlatok szervezése és vezetése A kar Bemutatókertjében és a Tangazdaságában termesztett kertészeti kultúrák kísérleteinek beállítása, tudományos munkák irányítása Folyamatos és sokoldalú önképzés, Aktív részvétel a tanszék kutató-, oktatásszervező-, publikáló- és pályázati tevékenységében és azok irányításában

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 • A pályázó feleljen meg a PAE Foglalkoztatási Követelményrendszerében a főiskolai tanárokra előírt alkalmazási feltételeknek (www.uni-pae.hu/szabalyzatok) így különösen rendelkezzék tudományos fokozattal, rendelkezzék legalább tízéves felsőoktatási oktatói tapasztalattal
 • tudományága és annak határterületei átfogó, nemzetközi összefüggéseit is átölelő ismeretével; az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével; oktatástervezési és oktatásszervezési tapasztalattal; tudományszervezési tapasztalattal; kiemelkedő szakmai, tudományos, közéleti tevékenységgel, elismertséggel és kapcsolatokkal; szakmai és emberi tekintéllyel, kiemelkedő vezetési-szervezési képességekkel
 • legyen alkalmas idegen nyelven előadást tartani és publikálni; rendelkezzék szakmai-, tudományos ismeretei alkalmazásához szükséges előadói, rendszerező, problémamegoldó, illetve publikáló készséggel és képességgel; a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, illetve tudományos munkájának irányítási képességével;
 • rendelkezzék szakmai körökben is elismert tudományos tevékenységgel és jelentős, önálló kutatási eredményekkel, amelyeket folyamatosan publikál; feleljen meg a MAB által az egyetemi tanárokkal szemben támasztott a főiskolai tanárokra értelemszerűen alkalmazható – számszerűsített követelmények, azaz az elérhető maximális pontszám legalább a felének teljesítése:
 • a) MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásaiból figyelmen kívül kell hagyni azokat, melyek az alkalmazott tudományok egyetemén folyó oktatásban nem relevánsak, b) a pályázónak, minden figyelembe vehető részterületen, a MAB által maximálisan adható pontszám legalább 40 %-át el kell érnie, a pályázó többletpontot szerez arra a teljesítményre, mely a MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásában szerepel, de azt az a) pont alapján nem kell figyelembe venni
 • Erre tekintettel a pályázatot a www.mab.hu oldalon található egyetemi tanári pályázatok bírálati szempontrendszere alapján kérjük elkészíteni
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását, kitüntetéseinek felsorolását. A pályázatot a www.mab.hu oldalon található egyetemi tanári pályázatok bírálati szempontrendszere alapján kérjük elkészíteni. A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajzot
 • az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat, a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot (habilitációt), idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát, - publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzékét,
 • az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát annak igazolására, hogy a pályázó büntetlen előéletű és nem áll az oktatás foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; - a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az Egyetem Szervezeti és Működési
 • Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megtekinthetik. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy kinevezése esetén, az Egyetem működési feltételei és költségvetési támogatása vonatkozásában a személye figyelembe vehető lesz-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 02.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr Pető Judit nyújt, a 76/517-614 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Dr. Ailer Piroska rektor ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG.11/2017., valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.

vagy

 • Személyesen: Dr. Ailer Piroska rektor, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A főiskolai tanári kinevezésre a 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá a PAE Foglalkoztatási követelményrendszere alapján kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.uni-pae.hu - 2017. március 03.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 4 másolati példányban kell benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 03.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.