Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG11/2016. - főiskolai docens - 2016. 11. 04.

Pallasz Athéné Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
GAMF Műszaki és Informatikai Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Tanszék

főiskolai docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Tanszék oktatási és tananyag-fejlesztési tevékenységének felügyelete és irányítása a jogtudományok területen, továbbá ehhez a tevékenységéhez kapcsolódó tudományos kutatómunka végzése és irányítása. Közreműködés az innováció menedzsment és a termelésmenedzsment tárgykörök oktatásában, ehhez tananyag, jegyzet fejlesztése. Részvétel a tanszék társadalomtudományi tantárgykörének oktatásában és szakmai fejlesztésében, kiemelten a jogi és állampolgári ismeretek tantárgy előadásaiban és gyakorlataiban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • doktori fokozat
 • alkalmas legyen a hallgatók, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére
 • legalább 8 éves szakmai (oktatói és/vagy kutatói) gyakorlat
 • Rendelkezzen dokumentált K+F szakmai eredményekkel
 • egy világnyelv legalább középfokú nyelvvizsgával igazolt ismerete
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű kommunikációs és előadó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, az oktatási tevékenységre vonatkozó adatok, a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolata, a publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzéke
 • az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem állók esetében három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megtekinthetik
 • a pályázó szándéknyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén az Egyetem működési feltételei és költségvetési támogatása vonatkozásában a személye figyelembe vehető lesz-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Ferenczy Tibor, tanszékvezető nyújt, a 76/516-342 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Dr. Ailer Piroska ideiglenes intézményvezető ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG11/2016. , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens.

vagy

 • Személyesen: Dr. Ailer Piroska ideiglenes intézményvezető, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása a Pallasz Athéné Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglaltak szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.uni-pae.hu - 2016. október 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 4 másolati példányban kell benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.