Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 99/2018 Dékánhelyettes

Neumann János Egyetem 
Pedagógusképző Kar Dékáni Hivatal

Dékánhelyettes

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a dékán munkájának segítése, - a tanszékek szakmai, oktatási tevékenységének felügyelete, - a karon folyó oktatómunka szervezése nappali és levelező tagozaton, - oktatást segítő tevékenységek szervezése, - oktatás- és képzésfejlesztési feladatok szervezése, - a gyakorlati képzés felügyelete, a gyakorló helyekkel való kapcsolattartás, - a kari beiskolázási tevékenység segítése, - a hallgatókat érintő tanulmányi és vizsgaügyek vitele, panaszkezelés, - a kar igény szerinti képviselete nemzetközi és országos szakmai, illetve tudományos testületekben, egyetemi bizottságokban, - közreműködés a kar és a kutatóműhely(ek) tudományos tevékenységében, annak koordinációjában, - a kari ügyrendben meghatározott bizottságok szakmai felügyeletének ellátása, - az oktatáshoz kapcsolódó minőségirányítási folyamatok koordinálása, felügyelete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint az 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, Szakirányú felsőfokú végzettség,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         - a kar oktatási és tudományos tevékenységhez kapcsolódó alapdiploma és ahhoz illeszkedő PhD fokozat,

•         - hazai és nemzetközi kutatási és publikációs tevékenység

•         - magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         - büntetlen előélet, cselekvőképesség

•         - közép vagy felsőfokú nyelvvizsga angol nyelvből (vagy nyelvszakos diploma)

•         - jó kommunikációs készség angol nyelven, előadás tartás képessége angol nyelven

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         - az oktatási folyamatok kari szintű koordinálása terén szer-zett tapasztalat, - közoktatási tapasztalat - külföldi oktatási tapasztalat - pályázati tevékenység - publikációs tevékenység - a hallgatók tehetséggondozási és tudományos diákköri munkájának irányításában szerzett tapasztalat - felsőoktatási minőségirányítás terén szerzett tapasztalat

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fülöp Tamás Dékán nyújt, a 76/501-770 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 99/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Dékánhelyettes.

vagy

•         Személyesen: , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2018. november 16.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 4 másolati példányban kell benyújtani, vagy elektronikusan az e-mailhez csatolni. Postai úton a pályázatot Dr. Ailer Piroska Rektornak címezve kell benyújtani. .). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 99/2018, valamint „Pá-lyázat a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar dékánhelyettes megbízatására. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-vény 20/A.§ (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója vissza-juttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határide-jétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 16.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016