Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 98/2018 Tanszékvezető

Neumann János Egyetem
Pedagógusképző Kar Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék

Tanszékvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- az Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék szakmai, oktatási és tudományos munkájának irányítása, - közreműködés a Kar stratégiai, képzésfejlesztési, tudományos és művészeti céljainak hatékony megvalósításában, - irányítja a tanszéki humánerőforrás fejlesztési, gazdálkodási és az adminisztrációs feladatokat, - a képzési és oktatásszervezési kérdésekben együttműködés az érintett szervezeti egységek vezetőivel, - hallgatók tehetséggondozási és tudományos diákköri munkájának irányítása, - tanító alapszak ember és társadalom műveltségterület oktatással kapcsolatos feladatok gondozása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint az 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezé-sei az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, Szakirányú felsőfokú végzettség,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         - a tanszék oktatási és tudományos tevékenységhez kapcso-lódó alapdiploma és ahhoz illeszkedő PhD fokozat,

•         - hazai és nemzetközi kutatási és publikációs tevékenység,

•         - felsőoktatási vezetői és/vagy magasabb vezető tapasztalat

•         - magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         - büntetlen előélet, cselekvőképesség

•         legalább egy idegen nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsga, kommunikációs készség, előadás tartás képessége idegen nyelve

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         - kutatócsoportok és EU-s projektek vezetésében szerzett több éves tapasztalat. - Kiemelkedő munka a hallgatói tehetséggondozás területén (OTDK, TDK helyezett hallgatók, zsűriben való részvétel), - a tanszék által gondozott tudományterülethez kapcsolódó kiemelkedő és rendszeres publikációs tevékenység, - aktív részvétel hazai és nemzetközi szakmai, tudományos szervezetek munkájában.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•         az oktatási tevékenységre vonatkozó adatok

•         a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolata

•         a publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzéke

•         vezetői működésére vonatkozó tervei

•         az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem állók esetében három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya

•         a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megtekinthetik

•         a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be a pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási

•         a pályázó szándéknyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén az Egyetem működési feltételei és költségvetési támogatása vo-natkozásában a személye figyelembe vehető lesz-e.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fülöp Tamás Dékán nyújt, a 76/501-770 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 98/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Tanszékvezető.

vagy

•         Személyesen: , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2018. november 16.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 4 másolati példányban kell benyújtani, vagy elektronikusan az e-mailhez csatolni. Postai úton a pályázatot Dr. Ailer Piroska Rektornak címezve kell benyújtani. .). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 98/2018, valamint „Pályázat a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar tanszékvezető (Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék) meg-bízatására. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-vény 20/A.§ (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója vissza-juttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határide-jétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 16.