Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 97/2017 - jogász (Jogi és Igazgatási Iroda)

Neumann János Egyetem

   

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem 
Jogi és Igazgatási Iroda

jogász

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Jogi és Igazgatási Iroda szervezeti egység feladatainak ellátásában az alábbiak szerint vesz részt: - a közbeszerzések és a beszerzések tervezésével összehangolja és lebonyolítja az Egyetem beszerzési eljárásait, előkészíti az ahhoz kapcsolódó iratokat, szerződéseket, a beszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat kezeli, és nyilvántartja együttműködve az Egyetem valamennyi szervezeti egységével, - a jogszabályi és egyéb belső utasításoknak, szabályozásnak megfelelően eleget tesz a beszerzési, közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségnek, - figyelemmel kíséri a jogszabályok és szabályzatok alapján kialakított nyilvántartások vezetését, a honlapon való megjelenés aktualizálását, - az Egyetem szervezeti egységei részére működésük körében jogi tanácsadást nyújt, jogi szakvéleményt ad, - figyelemmel kíséri az Egyetemet érintő jogszabályi környezet, valamint a belső szabályozás változásait és a változások szerint a szabályozók esetleges módosításait előkészíti, - közreműködik az egyetem vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési eljárásában, a beruházásokkal, a köz- és magánérdekű használati jogokkal kapcsolatos eljárásokban, a pályáztatási eljárások lebonyolításában, vagyongazdálkodási és hasznosítási feladatok ellátásában a többi szervezeti egységgel együttműködve, - ellátja az Egyetem vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálatát, szükség szerinti megújítását. - elkészíti, véleményezi az Egyetem szerződéseit, okiratait, jogi kontrollt biztosít az Egyetem kötelezettségvállalásai, megállapodásai, szerződései tekintetében, részt vesz a döntések előkészítésében és végrehajtásában, a feladatkörét érintő szabályzatok, utasítások, szenátusi előterjesztések előkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, jogász,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Költségvetési és egyéb szervnél, oktatási intézményben hasonló területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

•         Jogi szakvizsga,

•         közbeszerzési referens végzettség.

 

Elvárt kompetenciák:

•         Önállóság, jó szervezési készség, rugalmasság, precizitás.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz,

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

•         iskolai végzettséget, képesítéseket, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata.

•         A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Dencs Márta mb. kancellár helyettes nyújt, a 0676/501-970 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 97 / 2017 , valamint a munkakör megnevezését: jogász.

vagy

•         Elektronikus úton NJE Munka és Bérügyi Iroda részére a allaspalyazat@uni-neumann.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: NJE Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2017. november 13.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 13.