Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 96/2018 Tanszékvezető

Neumann János Egyetem 
GAMF Műszaki és Informatikai Kar Természettudományi és Műszaki Alaptárgyi Tanszék

Tanszékvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszék oktatásszervezési feladatának ellátása. A tanszék kutatási tevékenységének koordinálása. Ipari kapcsolatok ápolása, szélesítése. A tanszéki munkatársak szakmai előmenetelének támogatása, az utánpótlásnevelés koordinálása. Részvétel a kari pályázatokban, a tanszék pályázati tevékenységének támogatása. A tanszék gazdálkodásának és erőforrás használatának felügyelete, irányítása. Részvétel az intézmény közéletében. Részvétel a szakmai közéletben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint az 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, Szakirányú felsőfokú végzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         Szakirányú felsőfokú végzettség

•         - tudományos minősítés

•         - aktív oktatási és publikációs tevékenység a tanszék tevékenységéhez kapcsolódó szakterületen.

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         Vezetői tapasztalat

•         közép vagy felsőfokú nyelvvizsga, nyelvtudás, kommunikációs készség, előadás tartás képessége angol vagy német nyelven.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•         az oktatási tevékenységre vonatkozó adatok

•         a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolata

•         a publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzéke

•         vezetői működésére vonatkozó tervei

•         az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem állók esetében három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya

•         a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megtekinthetik

•         a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be a pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ideértve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított kilencven napon belül.

•         a pályázó szándéknyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén az Egyetem működési feltételei és költségvetési támogatása vonatkozásában a személye figyelembe vehető lesz-e.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Lóránt dékán nyújt, a 76/516-301 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 96/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Tanszékvezető.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu részére a E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2018. november 16.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 4 másolati példányban kell benyújtani, vagy elektronikusan az e-mailhez csatolni. Postai úton a pályázatot Dr. Ailer Piroska Rektornak címezve kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 96/2018, valamint „Pályázat a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar tanszékvezető (Természettudományi és Műszaki Alaptárgyi Tanszék) megbízatására.” A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 16.