Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 95/2017 - egyetemi adjunktus (Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar)

Neumann János Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem 
Gazdaságtudományi Kar

egyetemi adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő egyetemi adjunktus az ergonómia szakterülethez kapcsolódóan részt vesz a Kar oktatási tevékenységében, a Kar által folytatott képzések minden szintjén, így különösen előadásokat, gyakorlatokat tart, témavezetői feladatokat lát el, szükség szerint oktatásszervezési feladatokat végez; Szakterületéhez kapcsolódóan tudományos kutatási tevékenységet folytat, eredményeit rendszeresen publikálja; Ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket a Neumann János Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere az egyetemi adjunktusok alkalmazási követelményeinél előír.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

 

•         Büntetlen előélet, magyar állampolgárság.

•         A pályázó feleljen meg a Neumann János Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében az egyetemi adjunktusra előírt alkalmazási feltételeknek, így különösen rendelkezzék:

•         tudományos fokozattal,

•         az oktatandó szakterület, tudományterület anyagának alapos és korszerű ismeretével,

•         legalább négyéves felsőoktatási vagy azzal egyenértékű szakmai gyakorlattal,

•         a szaktárgyak magas színvonalú előadásának készségével,

•         színvonalas gyakorlati foglalkozások, szemináriumok vezetéséhez szükséges felkészültséggel,

•         az egyéni és a csoportos hallgatói tanulási tevékenység segítésének, irányításának képességével,

•         az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével,

•         önálló tudományos eredményekkel, melyeket folyamatosan publikál.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását, kitüntetéseinek felsorolását.

•         A pályázathoz mellékelni kell:

•         részletes szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat),

•         a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok másolatát,

•         idegennyelv-tudás igazolását,

•         publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzékét,

•         nyilatkozatot arról, hogy büntetlen előéletű, és nem áll az oktatás foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázónak kell bemutatnia, a kinevezése feltételeként),

•         nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pázmándi Kinga mb. dékán nyújt, a 06 20/982-5507 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 95 / 2017 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi adjunktus.

vagy

•         Elektronikus úton NJE Munka és Bérügyi Iroda részére a allaspalyazat@uni-neumann.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: NJE Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az egyetemi adjunktus kinevezésre a 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá a NJE Foglalkoztatási követelményrendszere alapján kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2017. november 10.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 4 másolati példányban kell benyújtani, vagy elektronikusan az e-mailhez csatolni.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 10.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016