Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 91/2017 - egyetemi docens (Gazdaságtudományi Tudásközpont)

Neumann János Egyetem

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem 
Gazdaságtudományi Tudásközpont

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő egyetemi docens az új média és hálózati kommunikáció, különösen a média- és kommunikációs ismeretek, a kommunikáció elméletei és modelljei, a vizuális kommunikáció, a közösségi és hálózati kommunikáció, az adatvizualizáció és az infografika, valamint az alkalmazott informatikához kapcsolódóan részt vesz a Tudásközpont oktatási tevékenységében, a Tudásközpont által folytatott képzések minden szintjén, így különösen előadásokat, gyakorlatokat tart, témavezetői feladatokat lát el, szükség szerint oktatásszervezési feladatokat végez. Szakterületéhez kapcsolódóan tudományos kutatási tevékenységet folytat, eredményeit rendszeresen publikálja. Ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket a Neumann János Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere az egyetemi docensek alkalmazási követelményeinél előír.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

 

•         Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

•         A pályázó feleljen meg a Neumann János Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében az egyetemi docensre előírt alkalmazási feltételeknek, így különösen rendelkezzék:

•         tudományos fokozattal,

•         a művelendő szakterület, tudományág átfogó, alapos, korszerű, a nemzetközi szakirodalmat is magába foglaló ismeretével ,

•         legalább tízéves felsőoktatási oktatói tapasztalattal ,

•         szakmai-közéleti tapasztalatokkal és kapcsolat-rendszerrel,

•         a magasabb szintű oktatás-szervezési, közéleti feladatok ellátásának képességével,

•         az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével,

•         színvonalas előadói készséggel a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítási képességével ,

•         önálló eredményeket tartalmazó, színvonalas tudományos kutatási eredményekkel, melyeket folyamatosan publikál.

•         A MAB által az egyetemi tanárokkal szemben támasztott számszerűsített követelmények, azaz az elérhető maximális pontszám legalább a felének teljesítése:

•         (MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásaiból figyelmen kívül kell hagyni azokat, melyek az alkalmazott tudományok egyetemén folyó oktatásban nem relevánsak, )

•         (a pályázónak, minden figyelembe vehető részterületen, a MAB által maximálisan adható pontszám legalább 40 %-át el kell érnie,a pályázó többletpontot szerez arra a teljesítményre, mely a MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásában szerepel, de azt a fenti pont alapján nem kell figyelembe venni.)

 

 

Elvárt kompetenciák:

•         Alkalmasságát nyilvános idegen nyelvű előadás tartásával igazolja,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázatnak tartalmaznia kell:

•         a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását, kitüntetéseinek felsorolását.

•         A pályázathoz mellékelni kell:

•         részletes szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat),

•         a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok másolatát,

•         idegennyelv-tudás igazolását,

•         publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzékét,

•         nyilatkozatot arról, hogy büntetlen előéletű, és nem áll az oktatás foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázónak kell bemutatnia, a kinevezése feltételeként),

•         nyilatkozatát ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek – beleértve a szakindítási eljárások során az egyetem részéről közreműködő személyeket, testületeket is megismerhetik,

•         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy kinevezése esetén az Egyetem működési feltételei és költségvetési támogatása vonatkozásában a személye figyelembe vehető lesz, erre vonatkozó nyilatkozatát nyertes pályázata esetén a kinevezése mellékleteként átadja, továbbá ugyanekkor más intézménynél ilyen érvényes nyilatkozata nincs,

•         hozzájárulását ahhoz, hogy a Tudásközpont által indítani szándékozott új szak(ok) szakindítási dokumentumaiban szakfelelősként vagy szakterületéhez illeszkedően tantárgyfelelősként feltüntetésre kerüljön.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ailer Piroska rektor nyújt, a 0676/501960 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 91 / 2017 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

vagy

•         Elektronikus úton NJE Munka és Bérügyi Iroda részére a allaspalyazat@uni-neumann.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Dr. Ailer Piroska rektor, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az egyetemi docens kinevezésre a 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá a NJE Foglalkoztatási követelményrendszere alapján kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2017. október 30.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 4 másolati példányban kell benyújtani, vagy elektronikusan az e-mailhez csatolni.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 30.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016