Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 90/2017 - főiskolai tanár (Gazdaságtudományi Tudásközpont)

Neumann János Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem 
Gazdaságtudományi Tudásközpont

főiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő főiskolai tanár a kommunikáció- és társadalomtörténet, különösen a rádió története, rádiós újságírás, modernkori magyar és egyetemes történelem, valamint a médiakultúra és sajtó alapismeretekhez kapcsolódóan részt vesz a Tudásközpont oktatási tevékenységében, a Tudásközpont által folytatott képzések minden szintjén, így különösen előadásokat, gyakorlatokat tart, témavezetői feladatokat lát el, szükség szerint oktatásszervezési feladatokat végez. Szakterületéhez kapcsolódóan tudományos kutatási tevékenységet folytat, eredményeit rendszeresen publikálja. Ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket a Neumann János Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere a főiskolai tanárok alkalmazási követelményeinél előír.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

 

•         Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

•         A pályázó feleljen meg a Neumann János Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében az előírt alkalmazási feltételeknek, így különösen rendelkezzék:

•         tudományos fokozattal,

•         legalább tízéves felsőoktatási oktatói tapasztalattal,

•         tudományága és annak határterületei átfogó, nemzetközi összefüggéseit is átölelő ismeretével,

•         az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével,

•         oktatástervezési és oktatásszervezési tapasztalattal,

•         tudományszervezési tapasztalattal,

•         kiemelkedő szakmai, tudományos, közéleti tevékenységgel, elismertséggel és kapcsolatokkal,

•         szakmai és emberi tekintéllyel, kiemelkedő vezetési-szervezési képességekkel,

•         szakmai-, tudományos ismeretei alkalmazásához szükséges előadói, rendszerező, problémamegoldó, illetve publikáló készséggel és képességgel,

•         a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, illetve tudományos munkájának irányítási képességével.

•         Rendelkezik szakmai körökben is elismert tudományos tevékenységgel és jelentős, önálló kutatási eredményekkel, amelyeket folyamatosan publikál.

•         A MAB által az egyetemi tanárokkal szemben támasztott – a főiskolai tanárokra értelemszerűen alkalmazható – számszerűsített követelmények, azaz az elérhető maximális pontszám legalább a felének teljesítése:

•         (MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásaiból figyelmen kívül kell hagyni azokat, melyek az alkalmazott tudományok egyetemén folyó oktatásban nem relevánsak, )

•         (a pályázónak, minden figyelembe vehető részterületen, a MAB által maximálisan adható pontszám legalább 40 %-át el kell érnie, a pályázó többletpontot szerez arra a teljesítményre, mely a MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásában szerepel, de azt a fentiek alapján nem kell figyelembe venni.)

 

 

Elvárt kompetenciák:

•         Képes idegen nyelven publikálni, előadást, szemináriumot tartani. ,

•         Alkalmasságát nyilvános előadás tartásával igazolja.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását, kitüntetéseinek felsorolását.

•         A pályázathoz mellékelni kell:

•         részletes szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat),

•         a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok másolatát,

•         idegennyelv-tudás igazolását,

•         publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzékét,

•         nyilatkozatot arról, hogy büntetlen előéletű, és nem áll az oktatás foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázónak kell bemutatnia, a kinevezése feltételeként),

•         nyilatkozatát ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek – beleértve a szakindítási eljárások során az egyetem részéről közreműködő személyeket, testületeket is megismerhetik,

•         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy kinevezése esetén az Egyetem működési feltételei és költségvetési támogatása vonatkozásában a személye figyelembe vehető lesz, erre vonatkozó nyilatkozatát nyertes pályázata esetén a kinevezése mellékleteként átadja, továbbá ugyanekkor más intézménynél ilyen érvényes nyilatkozata nincs,

•         hozzájárulását ahhoz, hogy a Tudásközpont által indítani szándékozott új szak(ok) szakindítási dokumentumaiban szakfelelősként vagy szakterületéhez illeszkedően tantárgyfelelősként feltüntetésre kerüljön,

•         azon pályázónak, aki már rendelkezik főiskolai tanári címmel, pályázatához elegendő a pályázó főiskolai tanári kinevezése eredeti példányának a Munka- és Bérügyi Iroda munkatársa által készített egyszerű másolata, amelynek figyelembe vételével a rektor dönt a munkakör betöltéséről.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ailer Piroska rektor nyújt, a 0676/501960 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 90 / 2017 , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.

vagy

•         Elektronikus úton NJE Munka és Bérügyi Iroda részére a allaspalyazat@uni-neumann.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A főiskolai tanár kinevezésre a 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá a NJE Foglalkoztatási követelményrendszere alapján kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2017. október 30.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 4 másolati példányban kell benyújtani, vagy elektronikusan az e-mailhez csatolni.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 30.