Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 85/2019 Kancellárhelyettes

Neumann János Egyetem
Kancellári Hivatal

Kancellárhelyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kancellárhelyettes a kancellár akadályoztatása, érintettsége, vagy a kancellári tisztség átmeneti betöltetlensége esetén a kancellár jogkörét gyakorolja, ide értve a Szenátus hivatalbéli tagjaként a kancellárt megillető jogköröket is. A kancellárhelyettes a kancellárnak közvetlenül alárendelve irányítja a Jogi és Igazgatási Iroda, a Kollégium,- a Tudósház,- a Hallgatói Szolgáltatási Központ szervezeti egységeit és a dékáni hivatalok útján irányítja az Egyetem jogi, igazgatási, szervezési, végrehajtási, beszerzési, kommunikációval, nemzetközi kapcsolatokkal, belső szabályzatokkal, jogi képviselettel, valamint a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat. Szakmailag együttműködik valamennyi szervezeti egységgel. Szakmai segítséget nyújt a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez. Felügyeli az Egyetem igazgatási feladatait ellátók igazgatási, ügyviteli rendszerét, a karok és más szervezeti egységek ilyen irányú tevékenységét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         Jogi egyetem

•         jogi vagy közigazgatási szakvizsga

•         Költségvetési szervnél szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat

•         Költségvetési szervnél szerzett legalább 2 év vezetői tapasztalat

•         felhasználói szintű MS office alkalmazás

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         felsőoktatásban szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•         nagyfokú önállóság,

•         jó szervezési készség,

•         rugalmasság, precizitás,

•         kiváló kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz

•         motivációs levél,

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         Abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Finta Zita kancellár nyújt, a 76/501-970 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kecskemét Izsáki út. 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Kancellárhelyettes.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Neumann János Egyetem - Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2019. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 20/a §. (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejét számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 14.