Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 84/2019 Pénzügyi és Költségvetési Irodavezető

Neumann János Egyetem
Gazdasági Igazgatóság - Pénzügyi és Költségvetési Iroda

Pénzügyi és Költségvetési Irodavezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1) Irányítja és felügyeli a Pénzügyi és Költségvetési Iroda munkáját a Gazdasági Igazgatónak közvetlenül alárendelve: ­ gondoskodik a kötelezettségvállalások nyilvántartásáról, a szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés meglétéről, ­ felügyeli a bevételi és kiadási utalvány rendeletetek elkészítését, ­ gondoskodik a kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítéséről, ­ intézkedik a bevételek beszedéséről, ellátja a számlázással kapcsolatos feladatokat, ­ gondoskodik a kintlévőségek behajtásáról a Jogi Irodával együttműködve, ­ felügyeli az analitikus nyilvántartások vezetését és a főkönyvi könyvelés felé történő feladását, ­ Ellenőrzi s könyvelésre előkészített a bankkivonatok és a felszerelt pénztári bizonylatokat, ­ pénzkezelési szabályzat alapján működteti az egyetem házipénztárát, ellátja a pénztár ellenőri feladatokat, ­ ellenőrzi az áfa, cégautóadó, idegenforgalmi adó valamint más adójellegű és költségvetési kötelezettségek nyilvántartás-elszámolási és bevallási feladatait, ­ közreműködik az uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásában. ­ gondoskodik az egyetem tartozásállományának megküldéséről a Magyar Államkincstár felé, ­ közreműködik a felügyeleti szerv által kért eseti adatszolgáltatások elkészítésében, ­ adatot szolgáltat az egyetem szervezeti egységei részére az intézményi költségvetésben megállapított gazdálkodási keret aktuális állapotáról, ­ gondoskodik az egyetem eszközeinek a nyilvántartásáról és a leltározási tevékenység végrehajtásáról, ­ közreműködik az elemi és intézményi költségvetés, valamint a beszámoló készítésében, ­ közreműködik a Kincstár felé küldendő havi adatszolgáltatások elkészítésében, ­ közreműködik az egyetemi szabályzatok, utasítások elkészítésében és aktualizálásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         /Főiskola

•         gazdaságtudományok képzési területen szerzett egyetem/főiskola

•         Legalább 5 év releváns szakmai tapasztalat

•         Legalább 3 év releváns vezetői tapasztalat

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         Költségvetési szervnél szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat

•         Költségvetési szervnél szerezett legalább 3 év vezetői tapasztalat

•         SAP rendszer ismerete

•         felhasználói szintű MS office alkalmazás

Elvárt kompetenciák:

•         megbízhatóság, felelősségvállalás,

•         problémamegoldó. és önálló munkavégzési képesség,

•         együttműködési, és konfliktuskezelési képesség,

•         hivatástudat, kiváló szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz

•         motivációs levél,

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         Abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Ildikó Gazdasági igazgató nyújt, a 30/342-4040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 84/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Pénzügyi és Költségvetési Irodavezető.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Neumann János Egyetem - Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2019. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 20/a §. (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejét számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 14.