Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 84/2017 Belső ellenőrzési vezető

Neumann János Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem
Belső ellenőrzés

belső ellenőrzési vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A belső ellenőrzési vezető funkcionálisan és szervezetileg független módon a kancellárnak közvetlenül alárendelten végzi tevékenységét. A belső ellenőrzési vezető feladata: a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése; a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a kancellár jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése; a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtása ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására; a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője számára történő megküldése; az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés összeállítása. Fentieken túl a belső ellenőrzési vezető köteles: gondoskodni arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók; gondoskodni a belső/külső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról; a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott - éves képzési tervet készíteni és gondoskodni annak megvalósításáról; a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről tájékoztatni.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, gazdaságtudományok képzési területen szerzett főiskola/egyetem és mérlegképes könyvelői végzettség ,

•         költségvetési szervnél szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         költségvetési szervnél szerzett - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban Áht.) 70. § (4) bekezdésében előírt regisztráció megléte

•         ABPE-I illetve ABPE-II képzésben szerzett vizsga, és folyamatos képzési részvétel

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

Elvárt kompetenciák:

•         Felelősségvállalás, megbízhatóság,

•         Problémamegoldó és önálló munkavégzési képesség,

•         Együttműködési és konfliktuskezelési képesség,

•         Hivatástudat,

•         Kiváló szintű szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz, motivációs levél,

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata,

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el.

•         az Áht. 70. § (4) bekezdésben előírt regisztráció igazolása,

•         szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása,

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Finta Zita kancellár nyújt, a 76/501-970 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 84/2017 , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőrzési vezető.

vagy

•         Elektronikus úton Oroszi Ágnes részére a allaspalyazat@uni-neumann.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Munka,-és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vezetői megbízásokra benyújtott pályázatok rangsorolásáról bizottság dönt. A belső ellenőrzési vezető megbízásának jogát a fenntartó előzetes egyetértésével a kancellár gyakorolja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2017. szeptember 8.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.