Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 8/2020 Intézményvezető (magasabb vezető)

Neumann János Egyetem
Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.06.01-2025.07.01.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint az intézményvezetői feladatok ellátása, így különösen: • Felelős az Iskola szakszerű és törvényes működéséért, a rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, az intézmény gazdálkodásáért, • képviseli a szervezeti egységet az Egyetem más szervezeti egységei és testületei előtt, szakmailag együttműködik a más szervezeti egységek és a testületek vezetőivel, • gondoskodik a feladatellátáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állásról, • munkáltatói jogot gyakorol az Iskola és Óvoda alkalmazottai felett, • jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, • közvetlenül irányítja, szervezi és ellenőrzi az alkalmazottak munkáját, felügyeli a szervezeti egységek szakmai munkáját, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság, ésszerűség követelményeinek érvényesítésével, • ellátja és végrehajtja az Egyetem szabályzataiban és a vezetői utasításokban meghatározott feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet ( a továbbiakban: Korm.rendelet) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 67.§ (1) bekezdésében, valamint a Kormányrendelet 21/A § (1) bekezdésében foglaltakat alapul véve az intézményvezetői megbízáshoz szükséges feltételek megléte:

•         a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, az Nktv. 3. mellékletében meghatározott szakképzettség

•         pedagógus – szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

•         legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett gyakorlati tapasztalat,

•         vezetői tapasztalat és gyakorlat – legalább 3 éves.

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         Kutató tanár pedagógus fokozat

•         Hazai és nemzetközi pályázatok területén szerzett projektmenedzseri tapasztalat

•         Felsőoktatási intézményben szerzett oktatói tapasztalat

•         Felsőoktatásban pedagógus hallgatók gyakorlati képzésében szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•         Magas színvonalú módszertani kultúra és minőségi munkavégzés,,

•         határozottság,,

•         jó kommunikációs és szervezési készség, önállóság, precizitás,rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázatnak tartalmaznia kell:

•         A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, eddigi szakmai munkáját, illetve vezetői tevékenységének részletes ismertetését. A Gyakorló intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot a szakmai helyzetelemzésre épülő megvalósítási, fejlesztési elképzelésekkel.

•         A pályázathoz mellékelni kell:

•         részletes szakmai önéletrajzot,

•         a végzettséget, szakképzettséget, a pályázati feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok hiteles másolatát,

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga-ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is- kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fülöp Tamás Rektor úr nyújt, a 76/501-960 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/2020 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Neumann János Egyetem - Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 15.