Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 74/2019 Tanszékvezető

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Neumann János Egyetem
Kertészeti És Vidékfejlesztési Kar - Kertészeti Tanszék

Tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a tanszék képzési, tudományos kutatási, oktatásszervezési feladatait, felügyeli a szervezeti egységhez kapcsolódó tudományos diákköri munkát - vezeti a tanszéket - a képzési és oktatásszervezési kérdések tekintetében együttműködik az adott képzéssel érintett más szervezeti egységek vezetőivel - közreműködik az Egyetem, illetve a kar szakember-utánpótlási terveinek megvalósításában, szervezi az oktatói utánpótlást, valamint a tudományos továbbképzéssel összefüggő feladatokat, aktívan részt vesz a beiskolázási tevékenységben. Ellenőrzi és minősíti a tanszéki oktatók és dolgozók munkáját, ellátja a dékán által rábízott egyéb feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         Elvárt feltételek:

•         szakirányú egyetemi végzettség

•         tudományos minősítés

•         aktív oktatási és publikációs tevékenység a tanszék tevékenységéhez kapcsolódó szakterületen.

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         okleveles kertészmérnöki végzettség,

•         a Növénytermesztési- és Kertészeti Tudományok Doktora oklevél

•         főiskolai tanári beosztás,

•         hidrokultúrás dísznövénytermesztési kutatói tapasztalat,

•         több mint 20 éves oktatói tapasztalat.

•         orosz középfokú C típusú nyelvvizsga bizonyítvány,

•         német középfokú C típusú nyelvvizsga bizonyítvány

•         több éves tanszékvezetői tapasztalat,

•         több éves Kertészmérnöki BSc szakfelelősi tevékenység

•         hallgatói gyakorlatok szervezése,

•         részvétel a Kari akkreditációs anyag elkészítésében,

•         Kertészmérnöki BSc szak tantervének elkészítése,

•         tantárgyleírások készítése és ellenőrzése.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázathoz mellékelni kell:

•         Részletes szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat),

•         a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

•         publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzékét

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         Abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Palkovics András dékán úrnál nyújt, a 76/517-740 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Tanszékvezető.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Neumann János Egyetem - Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2019. szeptember 17.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 17.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016