Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 71/2019 Dékánhelyettes

Neumann János Egyetem
Pedagógusképző Kar

Dékánhelyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.12.15-2023.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A dékán munkájának segítése, a tanszékek szakmai, oktatási tevékenységének felügyelete, a karon folyó oktatómunka szervezése nappali és levelező tagozaton, - oktatást segítő tevékenységek szervezése, oktatás- és képzésfejlesztési feladatok szervezése, a gyakorlati képzés felügyelete, a gyakorló helyekkel való kapcsolattartás, a kari beiskolázási tevékenység segítése, - a hallgatókat érintő tanulmányi és vizsgaügyek vitele, panaszkezelés, - a kar igény szerinti képviselete nemzetközi és országos szakmai, illetve tudományos testületekben, egyetemi bi-zottságokban, - közreműködés a kar és a kutatóműhely(ek) tudományos tevékenységében, annak koordinációjában, - a kari ügyrendben meghatározott bizottságok szakmai felügyeletének ellátása, - az oktatáshoz kapcsolódó minőségirányítási folyamatok koordinálása, felügyelete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint az 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         a kar oktatási és tudományos tevékenységhez kapcsolódó alapdiploma és ahhoz illeszkedő PhD fokozat,

•         hazai és nemzetközi kutatási és publikációs tevékenység,

•         közép vagy felsőfokú nyelvvizsga angol nyelvből (vagy nyelvszakos diploma)

•         jó kommunikációs készség angol nyelven, előadás tartás képessége angol nyelven

•         Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         az oktatási folyamatok kari szintű koordinálása terén szerzett (szakfelelősi) tapasztalat.

•         közoktatási tapasztalat

•         külföldi oktatási tapasztalat

•         EU-s pályázatok terén szerzett vezetői tapasztalat

•         rendszeres publikációs tevékenység magyar és angol nyel-ven

•         a hallgatók tehetséggondozási és tudományos diákköri munkájának irányításában szerzett tapasztalat

•         felsőoktatási minőségirányítás terén szerzett tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázatnak tartalmaznia kell:

•         szakmai önéletrajz

•         az oktatási tevékenységre vonatkozó adatok

•         a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokoza-tot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolata

•         a publikációk, tudományos/művészeti alkotások, dí-jak jegyzéke

•         vezetői működésére vonatkozó tervei

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes ada-tok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         Abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határ-időtől számított 90 napon belül.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Rigó Róbert mb. Dékán úr nyújt, a 76/501-770 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Dékánhelyettes.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Neumann János Egyetem - Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2019. szeptember 5.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-vény 20/A.§ (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója vissza-juttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határide-jétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 5.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016