Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Közig 7/2018 Pénzügyi irodavezető

Pénzügyi iodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év -ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja és felügyeli a Pénzügyi Iroda munkáját a Gazdasági Igazgatónak közvetlenül alárendelve: gondoskodik a kötelezettségvállalások nyilvántartásáról, a szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés meglétéről, felügyeli a bevételi és kiadási utalvány rendeletetek elkészítését, gondoskodik a kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítéséről, intézkedik a bevételek beszedéséről, ellátja a számlázással kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a kintlévőségek behajtásáról a Jogi Irodával együttműködve, felügyeli az analitikus nyilvántartások vezetését és a főkönyvi könyvelés felé történő feladását, Ellenőrzi s könyvelésre előkészített a bankkivonatok és a felszerelt pénztári bizonylatokat, pénzkezelési szabályzat alapján működteti az egyetem házipénztárát, ellátja a pénztár ellenőri feladatokat, ellenőrzi az áfa, cégautóadó, idegenforgalmi adó valamint más adójellegű és költségvetési kötelezettségek nyilvántartás-elszámolási és bevallási feladatait, közreműködik az uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásában. gondoskodik az egyetem tartozásállományának megküldéséről a Magyar Államkincstár felé, közreműködik a felügyeleti szerv által kért eseti adatszolgáltatások elkészítésében, adatot szolgáltat az egyetem szervezeti egységei részére az intézményi költségvetésben megállapított gazdálkodási keret aktuális állapotáról, gondoskodik az egyetem eszközeinek a nyilvántartásáról és a leltározási tevékenység végrehajtásáról, közreműködik az elemi és intézményi költségvetés, valamint a beszámoló készítésében, közreműködik a Kincstár felé küldendő havi adatszolgáltatások elkészítésében, közreműködik az egyetemi szabályzatok, utasítások elkészítésében és aktualizálásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, gazdaságtudományok képzési területen szerzett végzettség,

•         költségvetési területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         költségvetési területen szerzett - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

•         államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség

 

 

Elvárt kompetenciák:

•         Megbízhatóság, felelősségvállalás, hivatástudat,

•         problémamegoldó és önálló munkavégzési képesség,

•         együttműködési és konfliktuskezelési képesség ,

•         Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz, motivációs levél,

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata,

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 7/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi irodavezető.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

 

•         Személyesen: NJE Munka és Bérügyi Iroda , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vezetői megbízásokra benyújtott pályázatok rangsorolásáról bizottság dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2018. február 1.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 1.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016