Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 67/2019 Oktatási rektorhelyettes

Neumann János Egyetem 
Rektori Hivatal

Oktatási rektorhelyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.12.15-2023.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az oktatási rektorhelyettes feladatait, jog- és hatáskörét a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         tudományos fokozat,

•         Legalább egy "C" típusú középfokú, államilag elismert - középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex - , vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

•         Felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, szervezési gyakorlat

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         minőségirányítási rendszerek terén szerzett képzettség.

•         legalább 10 éves felsőoktatási tapasztalat,

•         az oktatási, képzésfejlesztési folyamatok egyetemi és/vagy kari szintű koordinálása terén szerzett tapasztalat,

•         felsőoktatási minőségirányítási rendszer terén szerzett tapasztalat,

•         hazai és nemzetközi kutatási, publikációs tevékenység,

•         külföldi oktatási tapasztalat,

•         EU és egyéb pályázati tevékenység terén szerzett tapasztalat,

•         hallgatói és tanulmányi ügyek kezelésében szerzett tapasztalat,

•         a hallgatók tehetséggondozási és tudományos diákköri munkájának irányításában szerzett tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázatnak tartalmaznia kell

•         A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, oktatási tevékenységének, eddigi szakmai illetve vezetői tevékenységének részletes ismertetését, a rektorhelyettesi feladatok ellátására, illetve a szakmai terület vezetésére vonatkozó terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzelései.

•         A pályázathoz mellékelni kell:

•         Részletes szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat),

•         a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolata,

•         publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzékét

•         vezetői működésére vonatkozó tervei,

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel,

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         Abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fülöp Tamás Rektor úr nyújt, a 76/501-960 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Oktatási rektorhelyettes.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Neumann János Egyetem - Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2019. szeptember 2.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 31.