Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 62/2019 Főiskolai docens

Neumann János Egyetem 
GAMF Műszaki és Informatikai Kar - Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszék

Főiskolai docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Oktatási feladatok a logisztika területén kifejezetten a vállalatirányítási rendszerek, termelési rendszerek, inverz logisztika, ipari folyamat követő rendszerek, tárgyak vonatkozásában. Kutatási tevékenység logisztikai vagy szervezéstudományi területen. Tanársegédek, adjunktusok munkájának koordinálása. Hallgatók mentorálása, szakdolgozatok, TDK munkák konzultálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

 

•         A pályázó feleljen meg a Neumann János Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében a főiskolai docensre előírt alkalmazási feltételeknek, így különösen rendelkezzék:

•         Elvárt feltételek:

•         Szakirányú egyetemi végzettség, vagy mester fokozat,

•         Tudományos fokozat

•         Rendelkezik:

•         legalább nyolcéves felsőoktatási vagy azzal egyenértékű szakmai gyakorlattal,

•         a művelendő szakterület, tudományág átfogó, alapos, korszerű, a nemzetközi szakirodalmat is magába foglaló ismeretével,

•         szakmai-közéleti tapasztalatokkal és kapcsolatrendszerrel,

•         magasabb szintű oktatás-szervezési, közéleti feladatok ellátásának képességével,

•         az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével,

•         Rendelkezik:

•         színvonalas előadói készséggel,

•         a hallgatók, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítási képességével,

•         tantárgyak kidolgozásának képességével, oktatásfejlesztési, tantárgyfelelősi feladatok ellátásának képességével,

•         önálló eredményeket tartalmazó, színvonalas tudományos kutatási eredményekkel, melyeket folyamatosan publikál.

•         középfokú nyelvvizsga angol vagy német nyelvből

•         Vállalat irányítási rendszer mély ismerete

•         felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         Angol nyelv tárgyalási szintű ismerete

•         előadás tartás képessége angol nyelven

•         további nyelvek ismerete

•         statisztikai, adatelemzési szoftverek felhasználói szintű ismerete

•         felsőoktatásban, kutatásban szerzett projektirányítási és/vagy vezetői tapasztalat, vállalati tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

•         jó kommunikációs és előadó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázatnak tartalmaznia kell:

•         a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását, kitüntetéseinek felsorolását.

•         A pályázathoz mellékelni kell:

•         Részletes szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat),

•         a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

•         publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzékét

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         Abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Lóránt dékán nyújt, a 76/516-301 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 62/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Főiskolai docens.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Neumann János Egyetem - Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A főiskolai docens kinevezésre a 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá a NJE Foglalkoztatási követelményrendszere alapján kerül sor. A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2019. augusztus 21.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 20/a §. (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejét számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 17.