Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 6/2020 Tanügyi előadó

Neumann János Egyetem
Oktatási és Képzési Igazgatóság

Tanügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

(1) A tanügyi előadó ellátja az Egyetem oktatásszervezéssel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységét. (2) A tanügyi előadó feladata az Egyetem képzési tevékenységével összefüggő szervezési, adat-nyilvántartási, adatkezelési, adattovábbítási, iratkezelési, kiadmányozási, tájékoztatási és ellenőrzési feladatok ellátása. (3) A tanügyi előadó kezeli az adatbázisokat és ellátja az ezekkel kapcsolatos adatnyilvántartási és adattovábbítási feladatokat: a) Tanulmányi adatbázis, b) Oklevél nyilvántartás c) Iktatási nyilvántartás, melyben az Oktatási és Képzési Igazgatóságot érintő érkező és kimenő leveleket tartja nyilván. (4) A tanügyi előadó ellátja továbbá: a) A hallgatói diákigazolvány kérelmezése, kiadása és nyilvántartása, továbbá a Diákhitel kérelmezése, közvetítése, folyósítása tárgyában jogszabály, vagy szerződés alapján az Egyetemet terhelő feladatokat, b) működteti a hallgatói nyilvántartási rendszert, c) intézi az Egyetemmel jogviszonyban álló hallgatók személyi és tanulmányi nyilvántartási ügyeit, d) végrehajtja a hallgatókkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat, e) előkészíti a tanulmányi rendszerben a hallgatók anyagait a záróvizsgára f) részt vesz az oktatási rendben szereplő rendezvények szervezésében, teremnyilvántartásának vezetésben, és azok módosításában,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         Angol alapfokú beszédkészség

Elvárt kompetenciák:

•         jó kommunikációs készség,

•         önálló problémamegoldó képesség,

•         empátia a hallgatók és kollégák felé,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brindza Attila, Oktatási és Képzési Igazgató nyújt, a 76/501-818 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Tanügyi előadó.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Neumann János Egyetem - Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2020. február 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 7.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016