Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 54/2018 Adjunktus

Adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő adjunktus feladata: - Elméleti, gyakorlati és módszertani kurzusok oktatása neveléstudomány, kutatásmódszertan, matematika, valamint informatika szakterületen. Kutató, oktató, tantárgyfejlesztő munka ezeken a területen. - A tanszék profiljába tartozó kurzusok oktatása, fejlesztése. - Aktív részvétel a Karon folyó tudományos munkában, elsősorban a neveléstudomány területén. - Szakdolgozatok és TDK dolgozatok konzultációja, részvétel a hallgatók gyakorlati képzésében és tehetséggondozásában. - Rendszeres publikációs tevékenység. - Részvétel a hazai és nemzetközi szakmai közéletben. - Részvétel szakmai, pedagógiai, módszertani továbbképzéseken. - Részvétel a kari és az egyetemi közéletben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         neveléstudomány területén szerzett doktori fokozat

•         felsőoktatásban eltöltött több éves oktatói-kutatói tapasztalat

•         Rendelkezik:

•         az oktatandó szakterület, tudományterület anyagának alapos és korszerű ismeretével,

•         legalább négyéves felsőoktatási vagy azzal egyenértékű szakmai gyakorlattal,

•         az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével,

•         a szaktárgyak magas színvonalú előadásának készségével,

•         színvonalas gyakorlati foglalkozások, szemináriumok vezetéséhez szükséges felkészültséggel,

•         az egyéni és a csoportos hallgatói tanulási tevékenység segítésének, irányításának képességével,

•         önálló tudományos eredményekkel, amelyeket folyamatosan publikál.

 

Elvárt kompetenciák:

•         önállóság,

•         jó szervezési készség,

•         rugalmasság,

•         precizitás,

•         kiváló kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz

•         oktatási tevékenységre vonatkozó adatok,

•         végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló dokumentumok másolata,

•         publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzéke,

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is - kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 54/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Adjunktus.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

 

•         Személyesen: NJE Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2018. július 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 16.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016