Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 53/2017 - igazgató (Könyvtár és Információs Központ)

Pallasz Athéné Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem
Könyvtár és Információs Központ

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályok, valamint az intézmény belső szabályzatai szerint vezeti és önállóan szervezi a Könyvtár és Információs Központ tevékenységét, különösen: - szervezi az Egyetem könyvtári, illetve a képzési és kutatási feladatokat támogató elektronikus információszolgáltatást, - megtervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakkönyvtárak munkáját, a szakkönyvtárvezetők együttműködésével, koordinálja a szakkönyvtárak szakmai tevékenységét, - mindenkori érvényes jogszabályok és szabványok alapján, gondoskodik a szakkönyvtárvezetők együttműködésével a szakkönyvtárak gazdálkodási rendjének betartásáról, könyvtári vagyon megőrzéséről, a könyvtár rendelkezésére bocsátott pénzügyi keretek rendeltetésszerű felhasználásáról, - gondoskodik a szakkönyvtárak összehangolt szolgáltatásainak megtervezéséről és működtetéséről,- a szakkönyvtárak nyitvatartási idejének, szolgáltatási körének és gyűjtőkörének meghatározása során fokozottan együttműködik a karok dékánjaival, koordinálja a szakkönyvtárak munkáját, - a gyűjtőköri szabályzat alapján irányítja a szakkönyvtárvezetőkkel együttműködve a szakkönyvtárak gyűjteményszervezését, - kapcsolatot tart az ALEPH rendszerszoftvert üzemeltető céggel és az MTMT rendszer üzemeltetőjével, - képviseli a szervezeti egységet a külső szakmai partnerek és belső egyetemi testületek felé, - részt vesz a műszaki szakkönyvtár munkafolyamataiban, és olvasószolgálati munkájában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség,

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 •         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

•         Felsőfokú szakirányú képzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felhasználói szintű ALEPH integrált rendszer ismeret,

 •         Vezetői tapasztalat.

•         Önálló, igényes, precíz munkavégzés.

•         Felsőoktatási könyvtári tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Jó szintű kommunikációs készség, pedagógiai érzék

•         Kiváló szintű együttműködési készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el.

•         A pályázathoz mellékelni kell: részletes szakmai önéletrajzot, végzettséget igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

•         A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó jelenlegi munkahelyét és beosztását, az eddigi szakmai munkáját és vezetői tevékenységének részletes ismertetését, a Könyvtár és Információs Központ működésére és fejlesztésére vonatkozó fejlesztési terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fülöp Tamás tudományos rektor helyettes nyújt, a 76/501-960 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 53/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtár és Információs Központ Igazgató.

vagy

•         Személyesen: Munka és Bérügyi Iroda , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban az egyetem belső szabályzataiban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-pae.hu - 2017. július 11.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016