Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 51/2019 Főiskolai adjunktus

Neumann János Egyetem 
GAMF Műszaki és Informatikai Kar Természet - és Műszaki Alaptudományi Tanszék

Főiskolai adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.09.01-2021.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Oktatás területén az analízis, valószínűségszámítás tárgyak oktatása magyar és angol nyelven. A karon induló mesterszakok akkreditációjához a matematikai, számítástudományi tantárgyak előkészítésében való részvétel. A tanszéken folyó kombinatorika témájú kutatásban való részvétel. A Microsoft Office, Matlab, Latex programcsomag alkalmazói szintű ismerete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

 

•         A pályázó feleljen meg a Neumann János Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében az adjunktusként való alkalmazási feltételeknek.

•         Elvárt feltételek:

•         Szakirányú egyetemi végzettség, vagy mesterfokozat

•         Tudományos fokozat

•         Rendelkezik:

•         az oktatandó szakterület, tudományterület anyagának alapos és korszerű ismeretével,

•         legalább négyéves felsőoktatási vagy azzal egyenértékű szakmai gyakorlattal,

•         az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével,

•         a szaktárgyak magas színvonalú előadásának készségével,

•         színvonalas gyakorlati foglalkozások, szemináriumok vezetéséhez szükséges felkészültséggel,

•         az egyéni és a csoportos hallgatói tanulási tevékenység segítésének, irányításának képességével.

•         rendelkezik önálló tudományos eredményekkel, melyeket folyamatosan publikál.

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         angol vagy német középfokú komplex nyelvvizsga

•         Felsőoktatásban, kutatásban szerzett projektirányítási és/vagy vezetői tapasztalat, angol/német nyelven való oktatás képessége

•         felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

Elvárt kompetenciák:

•         jó kommunikációs és előadó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz

•         a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolata, a publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzéke

•         Oktatási tevékenységre vonatkozó adatok

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         Abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Vajnai Tibor - mb. tanszékvezető nyújt, a 76/516-401 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Főiskolai adjunktus.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Neumann János Egyetem - Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2019. július 16.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 16.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016