Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 50/2017 - Mestertanár (Pedagógusképző Kar Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék)

Pallasz Athéné Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem
Pedagógusképző Kar Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék

mestertanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Természetismeret tantárgyak kurzusainak, az óvodai környezetismeret módszertani és az iskolai környezetismeret tantárgy pedagógiai kurzusok megtartása, a hallgatói tervezetek ellenőrzése és a hallgatói bemutató foglalkozások követése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

 

•         A pályázónak meg kell felelnie a Pallasz Athéné Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszerében a mestertanárokkal szemben támasztott alkalmazási feltételeknek, különösen :

•         rendelkezzen egyetemi végzettséggel vagy mesterfokozattal,

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajzot, az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat, a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát, (eredeti okiratok bemutatására a kinevezést megelőzően kerül sor),

•         a publikációk, tudományos alkotások, díjak jegyzékét,

•         a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megtekinthetik,

•         az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó részéről három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát,

•         a pályázó szándéknyilatkozatát arról, hogy sikeres pályázata esetén az egyetem működési feltételei és költségvetési támogatása vonatkozásában a személye figyelembe vehető lesz.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ádám Ferencné dékán helyettes nyújt, a 76/501-787 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 50/2017 , valamint a munkakör megnevezését: mestertanár.

vagy

•         Személyesen: Munka és Bérügyi Iroda , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban az egyetem belső szabályzataiban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-pae.hu - 2017. július 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat papír alapon személyesen vagy postai úton nyújtható be 1 eredeti és 3 másolati példányban.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 10.