Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 49/2017 - egyetemi docens (Gazdaságtudományi Tudásközpont)

Pallasz Athéné Egyetem

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
Gazdaságtudományi Tudásközpont

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő egyetemi docens érveléstechnika, tárgyalástechnika szakterülethez kapcsolódóan részt vesz a Tudásközpont oktatási tevékenységében, a Tudásközpont által folytatott képzések minden szintjén, így különösen előadásokat, gyakorlatokat tart, témavezetői feladatokat lát el, szükség szerint oktatásszervezési feladatokat végez; Szakterületéhez kapcsolódóan tudományos kutatási tevékenységet folytat, eredményeit rendszeresen publikálja; Ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket a Pallasz Athéné Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere az egyetemi docensek alkalmazási követelményeinél előír.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

 

•         Büntetlen előélet, magyar állampolgárság,

•         A./ A pályázó feleljen meg a Pallasz Athéné Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében az egyetemi docensre előírt alkalmazási feltételeknek, így különösen rendelkezzék:

•         rendelkezzék tudományos fokozattal,

•         legalább tízéves felsőoktatási oktatói tapasztalattal,

•         a művelendő szakterület, tudományág átfogó, alapos, korszerű, a nemzetközi szakirodalmat is magába foglaló ismeretével,

•         szakmai-közéleti tapasztalatokkal és kapcsolatrendszerrel,

•         magasabb szintű oktatás-szervezési, közéleti feladatok ellátásának képességével,

•         az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével,

•         színvonalas előadói készséggel,

•         a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítási képességével,

•         önálló eredményeket tartalmazó, színvonalas tudományos kutatási eredményekkel, melyeket folyamatosan publikál.

•         Nyelvi készségének alkalmasságát nyilvános idegen nyelvű előadás tartásával igazolja.

•         Feleljen meg a MAB által az egyetemi tanárokkal szemben támasztott számszerűsített követelmények, azaz az elérhető maximális pontszám legalább a felének teljesítése:

•         a) MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásaiból figyelmen kívül kell hagyni azokat, melyek az alkalmazott tudományok egyetemén folyó oktatásban nem relevánsak,

•         b) a pályázónak, minden figyelembe vehető részterületen, a MAB által maximálisan adható pontszám legalább 40 %-át el kell érnie, a pályázó többletpontot szerez arra a teljesítményre, mely a MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásában szerepel, de azt az a) pont alapján nem kell figyelembe venni

•         Erre tekintettel a pályázatot a www.mab.hu oldalon található egyetemi tanári pályázatok bírálati szempontrendszere alapján kérjük elkészíteni.

•         Vagy ehelyett:

•         B./ A pályázónak igazolnia kell, hogy tudományegyetemen (Nftv. 9. § (3) bekezdés) egyetemi docens munkakörbe korábban már kinevezésre került.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását, kitüntetéseinek felsorolását.

•         A pályázathoz mellékelni kell:

•         részletes szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat), a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok másolatát, idegennyelv-tudás igazolását, publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzékét,

•         nyilatkozatot arról, hogy büntetlen előéletű, és nem áll az oktatás foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázónak kell bemutatnia, a kinevezése feltételeként),

•         amennyiben a pályázó tudományegyetemen (Nftv. 9. § (3) bek.) korábban egyetemi docensi munkakörbe került kinevezésre, az ezt igazoló okirat másolatát (az illetményre vonatkozó adatok törlésével),

•         nyilatkozatát ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek – beleértve a szakindítási eljárások során az egyetem részéről közreműködő személyeket, testületeket is megismerhetik,

•         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy kinevezése esetén az Egyetem működési feltételei és költségvetési támogatása vonatkozásában a személye figyelembe vehető lesz, erre vonatkozó nyilatkozatát nyertes pályázata esetén a kinevezése mellékleteként átadja, továbbá ugyanekkor más intézménynél ilyen érvényes nyilatkozata nincs,

•         hozzájárulását ahhoz, hogy a Tudásközpont által indítani szándékozott új szak(ok) szakindítási dokumentumaiban szakfelelősként vagy szakterületéhez illeszkedően tantárgyfelelősként feltüntetésre kerüljön.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ailer Piroska rektor nyújt, a 76/501-960 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 49/2017 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

vagy

•         Elektronikus úton Oroszi Ágnes (tárgyban fel kell tüntetni: Pályázat KÖZIG 49/2017) részére a oroszi.agnes@uni-pae.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Dr Ailer Piroska rektor, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az egyetemi docens kinevezésre a 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá a PAE Foglalkoztatási követelményrendszere alapján kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-pae.hu - 2017. június 19.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 4 másolati példányban kell benyújtani, vagy elektronikusan az e-mailhez csatolni.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 19.