Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 45/2018 Főiskolai docens TMAT

Neumann János Egyetem
GAMF Műszaki és Informatikai Kar Természet-és Műszaki Alaptudományi Tanszék

Főiskolai docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Oktatás területén a számítástudomány matematikai alapjai tárgy oktatása magyar illetve angol nyelven, a tárgy tantárgyfelelősi feladatainak ellátása. A karon induló mesterszakok akkreditációjához a matematikai, számítástudományi tantárgyak előkészítésében való részvétel. A tanszéken folyó alkalmazott matematika kutatásban való részvétel. Microsoft Office, Matlab, Latex, Python program csomag magas szintű ismerete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII. 12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

 

•         Szakirányú egyetemi végzettség, vagy mesterfokozat,

•         Büntetlen előélet, magyar állampolgárság,

•         Nyelvi készségének alkalmasságát nyilvános idegen nyelvű előadás tartásával igazolja.

•         A pályázó feleljen meg a Neumann János Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében az egyetemi docensre előírt alkalmazási feltételeknek, így különösen rendelkezzék:

•         tudományos fokozattal,

•         legalább nyolcéves felsőoktatási oktatói tapasztalattal,

•         a művelendő szakterület, tudományág átfogó, alapos, korszerű, a nemzetközi szakirodalmat is magába foglaló ismeretével,

•         szakmai-közéleti tapasztalatokkal és kapcsolatrendszerrel,

•         magasabb szintű oktatás-szervezési, közéleti feladatok ellátásának képességével,

•         az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével,

•         színvonalas előadói készséggel,

•         a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítási képességével,

•         önálló eredményeket tartalmazó, színvonalas tudományos kutatási eredményekkel, melyeket folyamatosan publikál,

•         a tantárgyak kidolgozásának képességével, oktatásfejlesztési, tantárgy felelősi feladatok ellátásának képességével.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, az oktatási tevékenységre vonatkozó adatok,

•         a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolata,

•         a publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzéke,

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megtekinthetik,

•         a pályázó szándéknyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén az Egyetem működési feltételei és költségvetési támogatása vonatkozásában a személye figyelembe vehető lesz-e.

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is - kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Végh Attila mb. tanszékvezető nyújt, a 76/516-438 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZG 45/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Főiskolai docens.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Dr. Ailer Piroska - Rektori Hivatal, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított 90 napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2018. június 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Postai úton a pályázatot Dr. Ailer Piroska Rektornak címezve kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 8.