Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 44/2018 Főiskolai docens INF

Neumann János Egyetem
GAMF Műszaki és Informatikai Kar Informatika Tanszék

Főiskolai docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő főiskolai docens az alábbi feladatokat látja el: - az oktatási egységben programozás, JAVA alkalmazás, mobilalkalmazás fejlesztési, szoftvertechnológia tantárgycsoport oktatási, tantárgyfejlesztési feladatainak ellátása, tantárgykörhöz kapcsolódó kutatási feladatok végzése, a tantárgycsoport egyes tantárgyainak idegen nyelven történő oktatása és tantárgyfelelősi feladatok ellátása. - - az Informatika Tanszék kutató-fejlesztő tevékenységéhez kapcsolódó tudományos műhelybe besorolható tudományos tevékenység végzése és minőségi publikálása. - - a szakmai és tudományos közéletben való aktív részvétel, a tanszék pályázati tevékenységének támogatása, a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítése. - - Hallgatói tehetséggondozás és hallgatói műhelyben való részvétel. Szakterületéhez kapcsolódóan tudományos kutatási tevékenységet folytat, eredményeit rendszeresen publikálja; Ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket a Neumann János Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere a főiskolai docensek alkalmazási követelményeinél előír.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII. 12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

 

•         Szakirányú egyetemi végzettség, vagy mesterfokozat,

•         Büntetlen előélet, magyar állampolgárság,

•         A pályázó feleljen meg a Neumann János Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében az egyetemi docensre előírt alkalmazási feltételeknek, így különösen rendelkezzék:

•         tudományos fokozattal,

•         legalább nyolcéves felsőoktatási oktatói tapasztalattal,

•         a művelendő szakterület, tudományág átfogó, alapos, korszerű, a nemzetközi szakirodalmat is magába foglaló ismeretével,

•         szakmai-közéleti tapasztalatokkal és kapcsolatrendszerrel,

•         magasabb szintű oktatás-szervezési, közéleti feladatok ellátásának képességével,

•         az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével,

•         színvonalas előadói készséggel,

•         a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítási képességével,

•         önálló eredményeket tartalmazó, színvonalas tudományos kutatási eredményekkel, melyeket folyamatosan publikál,

•         a tantárgyak kidolgozásának képességével, oktatásfejlesztési, tantárgy felelősi feladatok ellátásának képességével.

•         Nyelvi készségének alkalmasságát nyilvános idegen nyelvű előadás tartásával igazolja.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázatnak tartalmaznia kell:

•         A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, kitüntetéseinek felsorolását.

•         A pályázathoz mellékelni kell:

•         részletes szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat),

•         a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok másolatát,

•         idegennyelv-tudás igazolását,

•         publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzékét,

•         nyilatkozatot arról, hogy büntetlen előéletű, és nem áll az oktatás foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázónak kell bemutatnia, a kinevezése feltételeként),

•         a pályázó nyilatkozatát ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek – beleértve a szakindítási eljárások során az egyetem részéről közreműködő személyeket, testületeket is – megismerhetik,

•         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy kinevezése esetén az Egyetem működési feltételei és költségvetési támogatása vonatkozásában a személye figyelembe vehető lesz, erre vonatkozó nyilatkozatát nyertes pályázata esetén a kinevezése mellékleteként átadja, továbbá ugyanekkor más intézménynél ilyen érvényes nyilatkozata nincs.

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is - kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Vajnai Tibor nyújt, a 76/516-401 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 44/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Főiskolai docens .

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Dr. Ailer Piroska - Rektori Hivatal, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A főiskolai docens kinevezésre a 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá az NJE Foglalkoztatási követelményrendszere alapján kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2018. június 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Postai úton a pályázatot Dr. Ailer Piroska Rektornak címezve kell benyújtani. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 8.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016