Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 43/2019 Felnőttképzési és duális képzési referens

Neumann János Egyetem 
Oktatási és Képzési Igazgatóság

Felnőttképzési és duális képzési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felnőtt és duális képzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, programok nyilvántartásával, előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos regisztráció, adatszolgáltatás, intézményi és kari szintű adminisztráció. - A képzések adminisztratív és szervezési feladatainak (tervezés, meghirdetés, előkalkuláció, jelentkezés, szerződéskötés) ellátása, együttműködve a szakmai felelősökkel. - Az egyes képzések megvalósításában való adminisztratív közreműködés (regisztrációk, szerződések, munkanaplók, jelenléti ívek, vizsgáztatáshoz szükséges dokumentumok, minőségbiztosítási dokumentumok) naprakész vezetése, illetve vezetésének ellenőrzése. - Folyamatos kapcsolattartás a képzések szakmai felelőseivel, kari közreműködőivel. - Beszámolási kötelezettség az egyetem működési rendjének és minőségirányítási rendszerének megfelelően. - Kapcsolattartás a képzésekben résztvevő szervezetekkel (kamarák, társintézmények), felügyeleti szervekkel, oktatókkal és megrendelőkkel. - A megkeresésekre információ nyújtás, érdeklődők tájékoztatása, folyamatos ügyfélszolgálat működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

•         Oktatásszervezési tapasztalat, különös tekintettel a felnőttképezésre vonatkozóan.

•         Pedagógus képzési területen szerzett legalább alapszintű végzettség.

•         Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

•         Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         Angol nyelvű B2 szintű nyelvvizsga.

•         Hasonló területen szerzett 1-3 éves szakmai tapasztalat.

•         Pedagógus képzési területen szerzett mesterszintű végzettség.

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         önállóság, jó szervezési készség, rugalmasság, precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget, képesítéseket, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         A pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is - kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Felnőttképzési és duális képzési referens.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Neumann János Egyetem Munka,-és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.neumann.hu - 2019. július 8.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 8.