Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 43/2017 - egyetemi docens (Gazdaságtudományi Tudásközpont)

Pallasz Athéné Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
Gazdaságtudományi Tudásközpont

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő egyetemi docens gazdaságpolitika szakterülethez kapcsolódóan részt vesz a Tudásközpont oktatási tevékenységében, a Tudásközpont által folytatott képzések minden szintjén, így különösen előadásokat, gyakorlatokat tart, témavezetői feladatokat lát el, szükség szerint oktatásszervezési feladatokat végez. Szakterületéhez kapcsolódóan tudományos kutatási tevékenységet folytat, eredményeit rendszeresen publikálja. Ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket a Pallasz Athéné Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere az egyetemi docensek alkalmazási követelményeinél előír.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

•         Büntetlen előélet, magyar állampolgárság,

•         A./ A pályázó feleljen meg a Pallasz Athéné Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében az egyetemi docensre előírt alkalmazási feltételeknek, így különösen rendelkezzék:

•         rendelkezzék tudományos fokozattal,

•         legalább tízéves felsőoktatási oktatói tapasztalattal,

•         a művelendő szakterület, tudományág átfogó, alapos, korszerű, a nemzetközi szakirodalmat is magába foglaló ismeretével,

•         szakmai-közéleti tapasztalatokkal és kapcsolatrendszerrel,

•         magasabb szintű oktatás-szervezési, közéleti feladatok ellátásának képességével,

•         az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével,

•         színvonalas előadói készséggel,

•         a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítási képességével,

•         önálló eredményeket tartalmazó, színvonalas tudományos kutatási eredményekkel, melyeket folyamatosan publikál.

•         Nyelvi készségének alkalmasságát nyilvános idegen nyelvű előadás tartásával igazolja.

•         Feleljen meg a MAB által az egyetemi tanárokkal szemben támasztott számszerűsített követelmények, azaz az elérhető maximális pontszám legalább a felének teljesítése:

•         a) MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásaiból figyelmen kívül kell hagyni azokat, melyek az alkalmazott tudományok egyetemén folyó oktatásban nem relevánsak

•         b) a pályázónak, minden figyelembe vehető részterületen, a MAB által maximálisan adható pontszám legalább 40 %-át el kell érnie, a pályázó többletpontot szerez arra a teljesítményre, mely a MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásában szerepel, de azt az a) pont alapján nem kell figyelembe venni

•         Erre tekintettel a pályázatot a www.mab.hu oldalon található egyetemi tanári pályázatok bírálati szempontrendszere alapján kérjük elkészíteni.

•         Vagy ehelyett:

•         B./ A pályázónak igazolnia kell, hogy tudományegyetemen (Nftv. 9. § (3) bekezdés) egyetemi docens munkakörbe korábban már kinevezésre került.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását, kitüntetéseinek felsorolását.

•         A pályázathoz mellékelni kell:

•         részletes szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat), a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok másolatát, idegennyelv-tudás igazolását, publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzékét,

•         nyilatkozatot arról, hogy büntetlen előéletű, és nem áll az oktatás foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázónak kell bemutatnia, a kinevezése feltételeként),

•         amennyiben a pályázó tudományegyetemen (Nftv. 9. § (3) bek.) korábban egyetemi docensi munkakörbe került kinevezésre, az ezt igazoló okirat másolatát (az illetményre vonatkozó adatok törlésével),

•         nyilatkozatát ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek – beleértve a szakindítási eljárások során az egyetem részéről közreműködő személyeket, testületeket is megismerhetik,

•         hozzájárulását ahhoz, hogy a Tudásközpont által indítani szándékozott új szak(ok) szakindítási dokumentumaiban szakterületéhez illeszkedően tantárgyfelelősként feltüntetésre kerüljön.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt A betöltendő állással kapcsolatban a szakmai részletekről Dr. Ailer Piroska rektor ad tájékoztatást. nyújt, a 76/501-960 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 43/2017 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

vagy

•         Elektronikus úton Oroszi Ágnes (tárgyban fel kell tüntetni:Pályázat KÖZIG 43/2017) részére a oroszi.agnes@uni-pae.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Dr. Ailer Piroska rektor, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az egyetemi docens kinevezésre a 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá a PAE Foglalkoztatási követelményrendszere alapján kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.uni-pae.hu - 2017. június 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 4 másolati példányban kell benyújtani, vagy elektronikusan az e-mailhez csatolni.