Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 42/2018 Dékán GTK

                          Neumann János Egyetem
Gazdaságtudományi Kar

Dékán (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.                                             

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A dékán vezetői feladatait és felelősségét a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti, így különösen: - felelős a Kar szakszerű és törvényes működéséért, a karhoz tartozó közfeladatok ellátásáért, a kari szintű oktatási, tudományos és kutatómunkáért, a tudományos diákköri munkáért, az intézményfejlesztési terv és a humánpolitikai terv karra vonatkozó célkitűzéseinek végrehajtásáért, - vezeti a Kart, - képviseli a szervezeti egységet az Egyetem más szervezeti egységei és testületei előtt, szakmailag együttműködik a más szervezeti egységek és a testületek vezetőivel, - gondoskodik a feladatellátáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állásáról, - átruházott hatáskörben munkáltatói jogot gyakorol a szervezeti egység alkalmazottai felett, -közvetlenül irányítja, szervezi és ellenőrzi a karhoz tartozó szervezeti egységek munkáját, felügyeli a Karon belüli szervezeti egységek szakmai munkáját, gazdálkodását, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság, ésszerűség követelményeinek érvényesítésével, - ellátja és végrehajtja az egyetem szabályzataiban és a vezetői utasításokban a szervezeti egységvezetőre meghatározott külön feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

•         Felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, szervezési gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         tudományos fokozat

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

•         legalább egy „C” típusú középfokú, államilag elismert, - középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Gazdálkodási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

•         a Kar képzési profiljába tartozó szakterületen megszerzett szakképzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázatnak tartalmaznia kell:

•         A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, oktatási tevékenységének, eddigi szakmai illetve vezetői tevékenységének részletes ismertetését, a dékáni feladatok ellátására, illetve a kar vezetésére vonatkozó terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

•         A pályázathoz mellékelni kell:

•         - részletes szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza az oktatási-kutatási tevékenységre vonatkozó adatokat),

•         - a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok másolatát,

•         - idegennyelv-tudás igazolását,

•         - nyilatkozatot arról, hogy büntetlen előéletű, és nem áll az oktatás, a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázónak kell bemutatnia, a kinevezése feltételeként, amennyiben még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel),

•         - nyilatkozatát ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik,

•         - a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

•         - abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be a pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított kilencven napon belül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ailer Piroska nyújt, a 76/501-960 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 42/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Dékán.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Dr. Ailer Piroska - Rektori Hivatal, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A Kjt. 1992. XXXIII. törvény 20/a §. (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított 90 napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2018. június 4.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani, vagy elektronikusan az e-mailhez csatolni. Postai úton a pályázatot Dr. Ailer Piroska Rektornak címezve kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 4.