Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 4/2020 Főiskolai tanár

Neumann János Egyetem
GAMF - Műszaki és Informatikai Kar - Természet- és Műszaki Alaptudományi Tanszék

Főiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.                                             

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fizika tudományterülethez tartozó, a BSc képzésben tartott tárgyak tanítása, kiemelten az alapozó fizika, a fizika, az áramlástan és a modern fizika (relativitáselmélet, kvantumelmélet, statisztikus fizika, káoszelmélet) tantárgyak oktatása és gondozása. A gépészmérnök MSc képzésben az alkalmazott fizika tantárgy gondozása. Aktív kutatási munka az egyetemen folyó pályázatokban, valamint önálló kutatási témákban, hangsúlyozottan kaotikus és komplex rendszerek számítógépes szimulációja területen. A fizika tudományág aktív népszerűsítése (előadások tartása, fizika versenyek szervezése).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

 

•         A pályázó feleljen meg a Neumann János Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében a főiskolai tanárként előírt alkalmazási feltételeknek.

•         Elvárt feltételek:

•         Szakirányú egyetemi végzettség, vagy mesterfokozat

•         Tudományos fokozat

•         Rendelkezik:

•         legalább tízéves felsőoktatási oktatói tapasztalattal,

•         tudományága és annak határterületei átfogó, nemzetközi összefüggéseit is átölelő ismeretével,

•         az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével,

•         oktatástervezési és oktatásszervezési tapasztalattal,

•         tudományszervezési tapasztalattal,

•         kiemelkedő szakmai, tudományos, közéleti tevékenységgel, elismertséggel és kapcsolatokkal,

•         szakmai és emberi tekintéllyel, kiemelkedő vezetési-szervezési képességekkel

•         alkalmas idegen nyelven előadást tartani és publikálni. Alkalmasságát nyilvános előadás tartásával igazolja.

•         Rendelkezik:

•         szakmai-, tudományos ismeretei alkalmazásához szükséges előadói, rendszerező, problémamegoldó, illetve publikáló készséggel és képességgel.

•         a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, illetve tudományos munkájának irányítási képességével.

•         Rendelkezik:

•         szakmai körökben is elismert tudományos tevékenységgel és jelentős, önálló kutatási eredményekkel, amelyeket folyamatosan publikál.

•         Feleljen meg a MAB által az egyetemi tanárokkal szemben támasztott – a főiskolai tanárokra értelemszerűen alkalmazható – számszerűsített követelményeknek, azaz az elérhető maximális pontszám legalább a felének teljesítése:

•         a) MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásaiból figyelmen kívül kell hagyni azokat, melyek az alkalmazott tudományok egyetemén folyó oktatásban nem relevánsak,

•         b) a pályázónak, minden figyelembe vehető részterületen, a MAB által maximálisan adható pontszám legalább 40%-át el kell érnie,

•         a pályázó többletpontot szerez arra a teljesítményre, mely a MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásaiban szerepel, de azt az a) pont alapján nem kell figyelembe venni.

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Kaotikus, illetve komplex rendszerek szimulációjára alkalmas számítógépes szoftverek felhasználói szintű ismerete.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázati anyaghoz csatolt (vagy abba bekötött), maximum 3 oldalas, dátummal ellátott, aláírt pályázói életrajz eredeti példánya

•         mesterfokozatú oklevelének hitelesített másolata,

•         PhD/DLA oklevelének hitelesített másolata,

•         idegen nyelvtudást igazoló oklevél vagy okirat hitelesített másolata,

•         a végzettséget, szakképzettséget, tanúsító okiratok másolata,

•         a publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzéke

•         Oktatási tevékenységre vonatkozó adatok

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         Abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Lóránt dékán nyújt, a Tel.: 76/516-301) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Főiskolai tanár.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

és

•         Személyesen: Neumann János Egyetem - Munka és Bérügyi Iroda (a pályázatot 2 db eredeti példányban (papír alapon) , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2020. február 5.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 20/a §. (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejét számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 5.                     

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016