Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 39/2019 Egyetemi adjunktus

Neumann János Egyetem
Gazdaságtudományi Kar - Pénzügy és Számvitel Tanszék

Egyetemi adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Oktatás területén a pénzügy és/vagy számvitel területéhez tartozó tárgyak oktatása. A tanszék kutatási tevékenységében, valamint a tanszéki szervezeti feladatok ellátásában való tevékeny részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

 

•         A pályázó feleljen meg a Neumann János Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében az adjunktusként való alkalmazási feltételeknek.

•         Elvárt feltételek:

•         - Szakirányú egyetemi végzettség, vagy mesterfokozat

•         - Tudományos fokozat

•         Rendelkezik:

•         - az oktatandó szakterület, tudományterület anyagának alapos és korszerű ismeretével,

•         - legalább négyéves felsőoktatási vagy azzal egyenértékű szakmai gyakorlattal,

•         - az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével,

•         - a szaktárgyak magas színvonalú előadásának készségével,

•         - színvonalas gyakorlati foglalkozások, szemináriumok vezetéséhez szükséges felkészültséggel,

•         - az egyéni és a csoportos hallgatói tanulási tevékenység segítésének, irányításának képességével.

•         - rendelkezik önálló tudományos eredményekkel, melyeket folyamatosan publikál.

•         Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         - magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         - büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         felsőoktatásban, kutatásban szerzett projekt irányítási és/vagy vezetői tapasztalat, angol nyelven való oktatás képessége

•         angol középfokú nyelvvizsga

Elvárt kompetenciák:

•         jó kommunikációs és előadó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza az oktatási-kutatási tevékenységre vonatkozó adatokat

•         - a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolata, a publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzéke

•         - Oktatási tevékenységre vonatkozó adatok

•         - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         - a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         - a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         Abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pázmándi Kinga Dékán asszony nyújt, a 06/20-982-5507 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 39/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi adjunktus.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Neumann János Egyetem - Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2019. május 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 28.