Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 34/2017 - főiskolai docens (Természet-és Műszaki Alaptudományi Tanszék)

Pallasz Athéné Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
Természet-és Műszaki Alaptudományi Tanszék

főiskolai docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.07.10 - 2019.07.09 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszék által gondozott matematika témájú tantárgyak (analízis, matematika, számítástudomány matematikai alapjai) oktatása, a tananyagok fejlesztése. Aktív részvétel a tanszék tudományos tevékenységében, már meglévő kutatási témákhoz való csatlakozással, vagy új kutatási témával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•    A pályázónak meg kell felelnie a Pallasz Athéné Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszerében a főiskolai docensekkel szemben támasztott követelményeknek, különösen rendelkezzen:

•        tudományos fokozattal,

•         legalább nyolc éves felsőoktatási, vagy azzal egyenértékű szakmai tapasztalattal,

•       a művelendő szakterület, tudományág átfogó, alapos, korszerű, a nemzetközi szakirodalmat is magába foglaló ismeretével,

•         szakmai-közéleti tapasztalatokkal és kapcsolatrendszerrel,

•         magasabb szintű oktatás-szervezési, közéleti feladatok ellátásának képességével,

•         az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével,

•         színvonalas előadói készséggel,

•       a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítási képességével,

•     tantárgyak kidolgozásának képességével, oktatásfejlesztési, tantárgyfelelősi feladatok ellátásának képességével,

•      önálló eredményeket tartalmazó, színvonalas tudományos kutatási eredményekkel, melyeket folyamatosan publikál.

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű kommunikációs és előadói készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, az oktatási tevékenységre vonatkozó adatok, a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolata, a publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzéke, az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem állók esetében három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya,

•         a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megtekinthetik, a pályázó szándéknyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén az Egyetem működési feltételei és költségvetési támogatása vonatkozásában a személye figyelembe vehető lesz-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Végh Attila mb. tanszékvezető nyújt, a 76/516-432 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 34/2017 , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens.

vagy

•      Személyesen: Dr. Ailer Piroska rektor, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott pályázatokat a hatályos szabályozások szerinti testületek véleményezését követően a Pallasz Athéné Egyetem Humánpolitikai Bizottsága bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.uni-pae.hu - 2017. június 12.