Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 26/2017 - testnevelő tanár (Testnevelés és Sportközpont)

Pallasz Athéné Egyetem

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
Testnevelés és Sportközpont

testnevelő tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Testnevelés műveltségterület hallgatói számára kurzusok megtartása. Testnevelés órák tartása a karok hallgatói részére. Szabadidős sporttevékenységek szervezése, vezetése. Aktív részvétel pályázatok kidolgozásában és megvalósításában. Kapcsolattartás és ápolás az Egyetemen kívüli helyi és országos szervezetekkel. Tehetséggondozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • A pályázó legyen alkalmas a hallgatók testnevelés, sport és szabadidős sporttevékenységeinek szervezésére, vezetésére,
 • rendelkezzen legalább 5 éves testnevelő tanári és edzői gyakorlattal.
 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot, az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat,
 • a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát, (eredeti okiratok bemutatására a kinevezést megelőzően kerül sor),
 • a publikációk, tudományos alkotások, díjak jegyzékét,
 • az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó részéről három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megtekinthetik,
 • a pályázó szándéknyilatkozatát arról, hogy sikeres pályázata esetén az egyetem működési feltételei és költségvetési támogatása vonatkozásában a személye figyelembe vehető lesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 26/2017 , valamint a munkakör megnevezését: testnevelő tanár .

vagy

Személyesen: Munka,-és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban az egyetem belső szabályzataiban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.uni-pae.hu - 2017. május 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat papír alapon személyesen vagy postai úton nyújtható be 1 eredeti és 3 másolati példányban.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 16.