Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 25/2017 - tanársegéd (Pedagógusképző Kar Idegennyelvi és Továbbképzési Tanszék)

Pallasz Athéné Egyetem

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
Pedagógusképző Kar Idegennyelvi és Továbbképzési Tanszék

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanársegéd feladata a tanszék oktatási, tananyag-fejlesztési és kutatási tevékenységében való aktív részvétel. Az általános, szaknyelvi és műveltségterületi képzés tananyagának folyamatos fejlesztése, különös tekintettel az idegen nyelvi készségfejlesztés területén. Új képzési anyagok írása. Az ECL és BME nyelvvizsgarendszerekben vizsgáztatási, szervezése és javítási feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • PhD/DLA tanulmányok folytatása neveléstudomány területén,
 • A pályázónak meg kell felelnie a Pallasz Athéné Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszerében a tanársegédekkel szemben támasztott alkalmazási feltételeknek, különösen rendelkezik:
 • Az oktatási szakterületein megalapozott tudással, tájékozottsággal,
 • az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével,
 • gyakorlatok, szemináriumok vezetésének készségével és előadói képességekkel,
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajzot, az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat, a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát, (eredeti okiratok bemutatására a kinevezést megelőzően kerül sor), a publikációk, tudományos alkotások, díjak jegyzékét
 • az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó részéről három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megtekinthetik,
 • a pályázó szándéknyilatkozatát arról, hogy sikeres pályázata esetén az Egyetem működési feltételei és költségvetési támogatása vonatkozásában a személye figyelembe vehető lesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 25/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

vagy

Személyesen: Munka,-és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban az egyetem belső szabályzataiban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.uni-pae.hu - 2017. május 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 16.