Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 20/2018 Intézményvezető

Neumann János Egyetem
Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.07.01.-2020.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott intézményvezetői feladatok ellátása, így különösen: - felelős az Iskola szakszerű és törvényes működéséért, a rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, az intézmény gazdálkodásáért, - képviseli a szervezeti egységet az Egyetem más szervezeti egységei és testületei előtt, szakmailag együttműködik a más szervezeti egységek és a testületek vezetőivel, - gondoskodik a feladatellátáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állásáról, - munkáltatói jogot gyakorol az Iskola és Óvoda alkalmazottai felett, - jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, -közvetlenül irányítja, szervezi és ellenőrzi az alkalmazottak munkáját, felügyeli a szervezeti egységek szakmai munkáját, gazdálkodását, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság, ésszerűség követelményeinek érvényesítésével, - ellátja és végrehajtja az Egyetem szabályzataiban és a vezetői utasításokban a szervezeti egységvezetőre meghatározott feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII. 12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         a 2011. évi CXC. tv. 67. §-a szerinti, az intézményvezetői megbízáshoz szükséges feltételek megléte

•         vezetői tapasztalat és gyakorlat, legalább 3-5 év

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         Mester pedagógus fokozat

•         Tanfelügyeleti és pedagógus minősítési szakértő

•         Gazdálkodás területen szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•         Szervezési gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázatnak tartalmaznia kell:

•         A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, eddigi szakmai munkáját, illetve vezetői tevékenységének részletes ismertetését.

•         A Gyakorló intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot a szakmai helyzetelemzésre épülő megvalósítási, fejlesztési elképzelésekkel.

•         részletes szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a vonatkozó jogszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint erre jogosult személyek és testületek megtekinthetik, pályázatával összefüggésben kezelhetik, minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ailer Piroska nyújt, a 76/501-960 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 20/2018 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Dr. Ailer Piroska, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2018. április 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Postai úton és személyesen a pályázatot Dr. Ailer Piroska, az Egyetem rektorának részére legyenek szívesek eljuttatni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 10.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016