Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 19/2017 - főiskolai docens (PAE KVK Kertészeti Tanszék Környezettudományi csoport)

Pallasz Athéné Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar Kertészeti Tanszék Környezettudományi csoport

főiskolai docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Állattenyésztés, Növénytermesztés, Gyepgazdálkodás, Növényvédelem, Erdő- és vadgazdálkodás, Állattenyésztés szervezése és ökonómiája tantárgyak előadásainak, szemináriumainak, gyakorlatainak tartása BSc, MSc, szakmérnöki szakokon és FOSZK szakon. Szakdolgozatok konzultálása, szakmai gyakorlatok szervezése és vezetése. Tangazdaság és Bemutatókert vezetői feladatainak ellátása. A kar Bemutatókertjében és a Tangazdaságában termesztett kertészeti kultúrák kísérleteinek beállítása, tudományos munkák irányítása. Folyamatos és sokoldalú önképzés. Aktív részvétel a tanszék kutató-, oktatásszervező-, publikáló- és pályázati tevékenységében és azok irányításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         A pályázónak meg kell felelnie a Pallasz Athéné Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszerében a főiskolai docensekkel szemben támasztott követelményeknek, különösen rendelkezzen: tudományos fokozattal, legalább nyolc éves felsőoktatási, vagy azzal egyenértékű szakmai tapasztalattal,

•         a művelendő szakterület, tudományág átfogó, alapos, korszerű, a nemzetközi szakirodalmat is magába foglaló ismeretével, szakmai-közéleti tapasztalatokkal és kapcsolatrendszerrel, magasabb szintű oktatás-szervezési, közéleti feladatok ellátásának képességével,

•         az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével, színvonalas előadói készséggel, a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítási képességével,

•         tantárgyak kidolgozásának képességével, oktatásfejlesztési, tantárgyfelelősi feladatok ellátásának képességével, önálló eredményeket tartalmazó, színvonalas tudományos kutatási eredményekkel, melyeket folyamatosan publikál.

•         Büntetlen előélet, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         Aktív publikációs tevékenység,

•         Felsőoktatásban szerzett oktatási és közéleti tapasztalatok,

•         Állatorvos tudományok területen szerzett tudományos fokozat (PhD) vadgazdálkodás és növényvédelem területén szakmérnöki végzettség,

•         Vadgazdálkodási oktatási-, kutatási gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, a végzettséget, szakképzettséget, a már megszerzett tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolata, PhD végzettség igazolása, a publikációk jegyzéke,

•         a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők és a pályázat elbírálásában részt vevő személyek által megismerhetők

•         a pályázó szándéknyilatkozatát arról, hogy az egyetem működési feltételei és költségvetési támogatása vonatkozásában személye figyelembe vehető lesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. június 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 19/2017 , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens.

vagy

•         Személyesen: Dr Ailer Piroska rektor, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban az egyetem belső szabályzataiban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.uni-pae.hu - 2017. április 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a Pallasz Athéné Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében a főiskolai docensekkel szemben támasztott kinevezési és munkaköri követelményeknek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.