Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 18/2019 Kecskeméti üzemeltetési irodavezető

Neumann János Egyetem
Gazdasági Igazgatóság Kecskeméti Üzemeltetési Iroda

Kecskeméti üzemeltetési irodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.                                             

                              A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja és felügyeli a kecskeméti Üzemeltetési Iroda munkáját a Gazdasági Igazgatónak közvetlenül alárendelve: - szervezi, irányítja és ellenőrzi az Egyetem kecskeméti telephelyein az üzemeltetési feladatokat (karbantartás/takarítás/kertészeti/portai szolgálat) ellátó személyi állomány munkáját - ellátja a kecskeméti telephelyek létesítményeinek beruházási, felújítási, fejlesztési, korszerűsítési feladatainak irányítását, ellenőrzését, - gondoskodik az üzemeltetési anyagok/eszközök/szolgáltatások beszerzéséről, - biztosítja az alaptevékenységek és a rendezvények műszaki technikai kiszolgálását, - gondoskodik az oktatáshoz és a gyakorlati képzéshez szükséges műszaki, technikai berendezések karbantartásáról, javításáról, - folyamatosan ellenőrzi az épületek műszaki állapotát, gondoskodik az épületek állag-és vagyonbiztonságáról - felelős a vagyonvédelem, az épületbiztonság, valamint a munka és tűzvédelem megszervezéséért, hatékony irányításáért, - közreműködik a kecskeméti telephelyek vagyonának leltározásában, és selejtezésében - gondoskodik az egyetemi gépjárműpark üzemeltetéséről, - felelős az üzemeltetéssel kapcsolatos szabályzatok/utasítások elkészítéséért és aktualizálásáért

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         Műszaki és /vagy gazdasági képzési területen szerzett felsőfokú végzettség (főiskola vagy egyetem)

•         Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatosan legalább 3 év szakmai tapasztalat,

•         legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         közbeszerzésben való jártasság

•         költségvetési intézménynél szerzett vezetői tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

•         megbízhatóság, felelősségvállalás,,

•         problémamegoldó és önálló munkavégzési képesség,,

•         együttműködési, és konfliktuskezelési képesség,,

•         hivatástudat, magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Ildikó Gazdasági igazgató nyújt, a 76/501-988 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Kecskeméti üzemeltetési irodavezető.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu címen keresztül oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Neumann János Egyetem - Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2019. március 14.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 14.