Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 17/2017 - egyetemi docens (PAE GAMF Műszaki és Informatikai Kar Informatikai Tanszék)

Pallasz Athéné Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
GAMF Műszaki és Informatikai Kar Informatikai Tanszék 

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony         

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az operációs rendszerek, ipari képfeldolgozás, intelligens rendszerek tantárgycsoport oktatási, tantárgy-fejlesztési feladatainak ellátása, a tantárgycsoport egyes tantárgyainak idegen nyelven történő oktatása és tantárgy-felelősi feladatok ellátása. Feladatat továbbá az Informatika Tanszék kutató-fejlesztő tevékenységéhez kapcsolódó tudományos műhelybe besorolható tudományos tevékenység végzése és minőségi publikálása illetve algoritmusfejlesztés és kutatásirányítás az ipari képfeldolgozás/gépi látás területén. További feladata a szakmai és tudományos közéletben való aktív részvétel, a tanszék pályázati tevékenységének támogatása, a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

•         Büntetlen előélet, magyar állampolgárság,

•     A pályázó feleljen meg a PAE Foglalkoztatási Követelményrendszerében az egyetemi docensre előírt alkalmazási feltételeknek, így különösen rendelkezzék:

•         rendelkezzék tudományos fokozattal, legalább tízéves felsőoktatási oktatói tapasztalattal,

•         a művelendő szakterület, tudományág átfogó, alapos, korszerű, a nemzetközi szakirodalmat is magába foglaló ismeretével, szakmai-közéleti tapasztalatokkal és kapcsolatrendszerrel,

•         magasabb szintű oktatás-szervezési, közéleti feladatok ellátásának képességével,

•         az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével, színvonalas előadói készséggel,

•         a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítási képességével,

•         önálló eredményeket tartalmazó, színvonalas tudományos kutatási eredményekkel, melyeket folyamatosan publikál.

•         Nyelvi készségének alkalmasságát nyilvános idegen nyelvű előadás tartásával igazolja.

•         Feleljen meg a MAB által az egyetemi tanárokkal szemben támasztott számszerűsített követelmények, azaz az elérhető maximális pontszám legalább a felének teljesítése:

•         a) MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásaiból figyelmen kívül kell hagyni azokat, melyek az alkalmazott tudományok egyetemén folyó oktatásban nem relevánsak

•         b) a pályázónak, minden figyelembe vehető részterületen, a MAB által maximálisan adható pontszám legalább 40 %-át el kell érnie, a pályázó többletpontot szerez arra a teljesítményre, mely a MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásában szerepel, de azt az a) pont alapján nem kell figyelembe venni.

•         Erre tekintettel a pályázatot a www.mab.hu oldalon található egyetemi tanári pályázatok bírálati szempontrendszere alapján kérjük elkészíteni.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását, kitüntetéseinek felsorolását. A pályázatot a www.mab.hu oldalon található egyetemi tanári pályázatok bírálati szempontrendszere alapján kérjük elkészíteni.

•         A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajzot, az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat, a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, (habilitációt) idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát, publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzékét,

•         az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát annak igazolására, hogy a pályázó büntetlen előéletű és nem áll az oktatás foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; -

•         a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatait a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők és a pályázat elbírálásában részt vevő személyek által megismerhetők. - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy kinevezése esetén, az Egyetem működési feltételei és költségvetési támogatása vonatkozásában a személye figyelembe vehető lesz-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. június 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Lóránt dékán vagy Prof. Dr. Vajnai Tibor tanszékvezető nyújt, a 76/501-304 vagy 76/501-401 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 17/2017 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

vagy

•         Személyesen: Dr Ailer Piroska rektor, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az egyetemi docens kinevezésre a 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá a PAE Foglalkoztatási követelményrendszere alapján kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.uni-pae.hu - 2017. április 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.