Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 14/2017 - igazgató (Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság)

Pallasz Athéné Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság 

igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony        

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 1 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pénzügyi és számviteli igazgató koordinálja és irányítja a pénzkezeléssel, a számlák kiállításával a könyvvezetéssel, a kinntlévőségek kezelésével, a hallgatói nyilvántartási rendszerrel összefüggő pénzkezeléssel és beszámolási közelezettséggel kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a fenntartó által kialakított éves költségvetési keretek között az Egyetem működésének gazdálkodási feltételeit. Részt vesz a rendelkezésre álló pénzügyi, gazdasági, műszaki és informatikai információk felhasználásával a rövid és középtávú fejlesztési tervek kidolgozásában. Irányítja az Egyetem vagyonának nyilvántartásával, számbavételével leltározásával kapcsolatos feladatokat. Segíti és nyomom követi a decentralizált gazdálkodást folytató gazdálkodó egységek tevékenységét és felügyeli a keretgazdálkodást. Menedzseli az Egyetem humánpolitikai, munkaerő-gazdálkodási, bérszámfejtés előkészítési feladatait, a kapcsolódó nyilvántartások, szabályozások és adatszolgáltatás felügyeletével. Irányítja a vezetői és munkaköri pályázatokkal kapcsolatos közzétételi kötelezettség teljesítését és kapcsolódó feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) rendelkezései az irányadók.               

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, gazdaságtudományok képzési területen szerzett végzettség,
 • •Hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Hasonló területen szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • •Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • •Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • •A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. §-ában előírt végzettség és feltételek az irányadóak,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •költségvetési területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • •Kiváló szintű precizitás,
 • rugalmasság, önállóság,
 • • jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •Részletes szakmai önéletrajz
 • A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel
 • Végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata
 • A pályázó nyilatkozata – sikeres pályázat esetén - vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. május 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 14/2017. , valamint a beosztás megnevezését: pénzügyi és számviteli igazgató .

vagy

 • • Elektronikus úton Oroszi Ágnes részére a oroszi.agnes@uni-pae.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Pallasz Athéné Egyetem Munka- és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.uni-pae.hu - 2017. április 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 4 másolati példányban kell benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.