Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 6/2019 Adjunktus

                          Neumann János Egyetem
GAMF Műszaki és Informatikai Kar Természet- és Műszaki Alaptudományi Tanszék

Adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Oktatás területén az analízis I, analízis II, analízis III, valószínűség számítás és statisztika tárgyak oktatása. A tanszéken folyó alkalmazott matematika-kutatásban való aktív részvétel.                   

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) az 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

 

•         Szakirányú egyetemi végzettség, vagy mesterfokozat

•         Doktori fokozat

•         Rendelkezik:

•         az oktatandó szakterület, tudományterület anyagának alapos és korszerű ismeretével,

•         legalább 4 éves szakmai (oktatói és/vagy kutatói) gyakorlattal, -az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével

•         Rendelkezik:

•         - a szaktárgyak magas színvonalú előadásának készségével,

•         - színvonalas gyakorlati foglalkozások, szemináriumok vezetéséhez szükséges felkészültséggel,

•         - az egyéni és a csoportos hallgatói tanulási tevékenység segítésének, irányításának képességével.

•         Rendelkezik önálló tudományos eredményekkel, melyeket folyamatosan publikál

•         Alkalmas legyen a hallgatók tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         Angol középfokú nyelvvizsga

•         Microsoft Office, Matlab, Latex, programcsomag magas szintű ismerete

 

Elvárt kompetenciák:

•         jó kommunikációs és előadó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz

•         a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolata,

•         Oktatási tevékenységre vonatkozó adatok,

•         a publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzéke,.

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         Abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Végh Attila nyújt, a 76/516-438 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kecskemét Izsáki út. 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Adjunktus.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu címen keresztül oldalon keresztül.

 

•         Személyesen: Neumann János Egyetem - Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2019. január 18.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 20/a §. (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejét számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 18.                     

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016