Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 13/2018 Főiskolai tanár

Főiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő főiskolai tanár ellátja különösen: A Neumann János Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszerében a főiskolai tanárok alkalmazási követelményeinél előír oktatási, tantárgy- és tananyagfejlesztési, tudományos, kutatási és hallgatói tehetséggondozási feladatokat. Közreműködik az NJE Pedagógusképző Kar Testnevelés és Sportközpont szakmai, oktatási és tudományos tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátásában. Feladatainak részletes leírása: - A Testnevelés és tantárgypedagógiája törzstantárgy és a hozzá tartozó tantárgyelemek gondozása, - a Testnevelés Műveltségterület szakmai gondozása, - a pedagógusképzéshez kapcsolódó szakmai feladatok ellátása, - a hallgatók felkészítését elősegítő segédanyagok összeállítása, - folyamatosan irányítja a hallgatók tudományos diákköri munkáit, - közreműködik a szakdolgozatok témavezetésében, - rendszeresen publikál, tudományos konferenciákon előadásokat tart, - a gyakorlati képzéssel és a levelező képzéssel összefüggő egyetemi feladatokat ellátja, - vezető oktatóként részt vesz a Kar szakfejlesztési, tananyagfejlesztési munkájában, - a szakmai elvárhatóság határain belüli, egyéb; oktatási, sport-, ill. szabadidő szervezéssel kapcsolatos tevékenység ellátása, irányítása a Kar, a Testnevelési és Sport Központ, illetve az Egyetem érdekében, - aktív részvétel a tehetséggondozásban, - részvétel kari, ill. egyéb sport- és szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó pályázatokban, - részvétel a Kar hazai és nemzetközi tudományos-szakmai kapcsolatainak ápolásában, - vezető oktatóként, igény szerint részt vesz a Kar és az Egyetem közéletében, testületek, bizottságok munkájában. Szakterületéhez kapcsolódóan tudományos kutatási tevékenységet folytat, eredményeit rendszeresen publikálja, részt vesz doktori iskola munkájában. Ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket a Neumann János Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere a főiskolai tanárok alkalmazási követelményeinél előír.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Felsőfokú képesítés,
 •       Magyar állampolgárság
 •       Büntetlen előélet
 •       A;/A pályázó feleljen meg a Neumann János Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében a főiskolai tanárra előírt alkalmazási feltételeknek, így különösen rendelkezzék:
 •       a) legalább tízéves felsőoktatási oktatói tapasztalattal,
 •       b) tudományága és annak határterületei átfogó, nemzetközi összefüggéseit is átölelő ismeretével,
 •       c) az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével,
 •       d) oktatástervezési és oktatásszervezési tapasztalattal,
 •       e) tudományszervezési tapasztalattal,
 •       f) kiemelkedő szakmai, tudományos, közéleti tevékenységgel, elismertséggel
 •       g) hazai és nemzetközi kapcsolatokkal, szakmai és emberi tekintéllyel, kiemelkedő vezetési-szervezési képességekkel.
 •       B;/Rendelkezik
 •       a) szakmai-, tudományos ismeretei alkalmazásához szükséges előadói, rendszerező, problémamegoldó, illetve publikáló készséggel és képességgel,
 •       b) a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, illetve tudományos munkájának irányítási képességével.
 •       C;/ Rendelkezik szakmai körökben is elismert tudományos tevékenységgel és jelentős, önálló kutatási eredményekkel, amelyeket folyamatosan publikál.
 •       D;/ A MAB* által az egyetemi tanárokkal szemben támasztott – a főiskolai tanárokra értelemszerűen alkalmazható – számszerűsített követelmények, azaz az elérhető maximális pontszám legalább a felének teljesítése:
 •       a) MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásaiból figyelmen kívül kell hagyni azokat, melyek az alkalmazott tudományok egyetemén folyó oktatásban nem relevánsak,
 •       b) a pályázónak, minden figyelembe vehető részterületen, a MAB által maximálisan adható pontszám legalább 40 %-át el kell érnie,
 •       a pályázó többletpontot szerez arra a teljesítményre, mely a MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásában szerepel, de azt az a) pont alapján nem kell figyelembe venni.
 •       Alkalmas idegen nyelven előadást tartani és publikálni.
 •       Alkalmasságát nyilvános előadás tartásával igazolja.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását, kitüntetéseinek felsorolását.
 •       A pályázathoz mellékelni kell:
 •       - részletes szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat),
 •       - a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok másolatát,
 •       - idegennyelv-tudás igazolását,
 •       - publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzékét,
 •       - nyilatkozatot arról, hogy büntetlen előéletű, és nem áll az oktatás foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázónak kell bemutatnia, a kinevezése feltételeként),
 •       - a főiskolai tanári, illetve egyetemi tanári munkakörre kiírt pályázatok esetén azon pályázónak, aki már rendelkezik főiskolai, illetve egyetemi tanári címmel, pályázatához nem szükséges csatolnia a 24. § 2) a), b) szerinti dokumentumokat. Elegendő a pályázó főiskolai illetve, egyetemi tanári kinevezése eredeti példányának a Munka- és Bérügyi Iroda munkatársa által készített egyszerű másolata, amelynek figyelembe vételével a rektor dönt a munkakör betöltéséről,
 •       - nyilatkozatát ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek – beleértve a szakindítási eljárások során az egyetem részéről közreműködő személyeket, testületeket is megismerhetik
 •       - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy kinevezése esetén az Egyetem működési feltételei és költségvetési támogatása vonatkozásában a személye figyelembe vehető lesz, erre vonatkozó nyilatkozatát nyertes pályázata esetén a kinevezése mellékleteként átadja, továbbá ugyanekkor más intézménynél ilyen érvényes nyilatkozata nincs,
 •       - hozzájárulását ahhoz, hogy a Tudásközpont által indítani szándékozott új szak(ok) szakindítási dokumentumaiban szakfelelősként vagy szakterületéhez illeszkedően tantárgyfelelősként feltüntetésre kerüljön.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Aiker Piroska nyújt, a 76/501-960 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 13/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Főiskolai tanár. •         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 13/2018, valamint a munkakör megnevezését: Főiskolai tanár.

vagy

 •       Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

 •       Személyesen: Rekori Hivatal, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.uni-neumann.hu - 2018. február 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot postai úton Neumann János Egyetem Rektorának címezve kell benyújtani. Elektronikusan a tárgyban fel kell tüntetni: „Pályázat a Neumann János Egyetem, teljes munkaidős főiskolai tanár álláshelyre,” .

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 19.