Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 4/2019 Dékán (magasabb vezető)

Neumann János Egyetem
Kertészeti És Vidékfejlesztési Kar - Dékáni Hivatal

Dékán (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A dékán vezetői feladatait és felelősségét a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti, így különösen: - felelős a Kar szakszerű és törvényes működéséért, a karhoz tartozó közfeladatok ellátásáért, a kari szintű oktatási, tudományos és kutatómunkáért, a tudományos diákköri munkáért, az intézményfejlesztési terv és a humánpolitikai terv karra vonatkozó célkitűzéseinek végrehajtásáért. - vezeti a Kart, - képviseli a szervezeti egységet az Egyetem más szervezeti egységei és testületei előtt, szakmailag együttműködik a más szervezeti egységek és a testületek vezetőivel, - gondoskodik a feladatellátáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állásáról, - átruházott hatáskörben munkáltatói jogot gyakorol a szervezeti egység alkalmazottai felett, - közvetlenül irányítja, szervezi és ellenőrzi a karhoz tartozó szervezeti egységek munkáját, felügyeli a Karon belüli szervezeti egységek szakmai munkáját, gazdálkodását, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság, ésszerűség követelményeinek érvényesítésével, - ellátja és végrehajtja az egyetem szabályzataiban és a vezetői utasításokban a szervezeti egységvezetőre meghatározott külön feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         - egyetemi végzettség

•         tudományos fokozat,

•         legalább egy „C” típusú középfokú, államilag elismert, - középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,

•         felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, szervezési gyakorlat

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         a Kar képzési profiljába tartozó szakterületen megszerzett szakképzettség,

•         kertészeti és vidékfejlesztési területén szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, oktatási tevékenységének, eddigi szakmai illetve vezetői részletes ismertetését, a dékáni feladatok ellátására, illetve a kar vezetésére vonatkozó terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

•         részletes szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza az oktatási-kutatási tevékenységre vonatkozó adatokat),

•         - -a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok másolatát

•         idegennyelv-tudás igazolását,

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         Abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ailer Piroska rektor nyújt, a 76/501-960 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Dékán.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu címen keresztül oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Neumann János Egyetem - Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2019. január 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 20/a §. (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejét számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 7.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016